Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Нојабр 2021

Ҝеҹә рәвајәти

“Имам Һүсејн (ә)” адына 14-ҹү корпусун пешәкар дөјүшчүләриндән Әли Мәсҹидиан белә нәгл едир:

6 мај 1982-ҹи ил, “Бејтүл-мүгәддәсә доғру” әмәлијјатынын 2-ҹи мәрһәләси башлады. Һүсејн Хәррази мотосиклетимин тәркинә әјләшди вә деди: “Ҝедәк өн ҹәбһәјә баш чәкәк.”
Јолда јанан бир ПДМ-лә растлашдыг. Бир нечә көнүллү дә тәр төкә-төкә вә изтирабла, торпаг вә су илә аловлары контрол алтына алмаға чалышырдылар.

Аға Һүсејн деди: “Бунлар нә едирләр? Дајан, ҝедәк ҝөрәк нә олуб?”
Аловун һәрарәти кимсәни машына 2-3 метрдән чох јахынлашмаға гојмурду.
Шөләләрин ичиндән сәс-күј ҝәлирди. Баша дүшдүк ки, бир көнүллү машынын ичиндә галыб вә дири-дири јаныр.
Мән вә Һүсејн аға да о Аллаһ бәндәсини хилас етмәк үчүн онлара көмәк етдик.
Сәнҝәрләрин торпаг долу кисәләрини ҝөтүрүрдүк вә елә 2-3 метр фасиләдән одун үстүнә төкүрдүк.
Мараглы бурасыдыр ки, машында ҝирифтар олан о әзиз гардаш, јанмасына бахмајараг, гәтијјән аһ-налә етмирди вә бу да бизә чох ағыр ҝәлирди.
Уҹадан фәрјад едирди: “Илаһи!
İнди ајагларым јаныр, истәјирәм о дүнјада мәни сабит гәдәм едәсән.
Илаһи!
İнди синәм јаныр ... Бу јаныг Һәзрәт Зәһранын (с.ә.) синәсинин јанмасына чатмаз.
Илаһи!
İнди әлләрим јанды, о дүнјада әлләрими сәнә доғру узатмаг истәјирәм. Әлләримин ҝүнаһкар олмасыны истәмирәм.
Илаһи!
Üзүм јаныр. Бу јаныг Имам Заман (әҹ) үчүндүр, вилајәт үчүндүр. Илк дәфә Һәзрәт Зәһра (с.ә.) вилајәт үчүн белә јанды.”
Әҝәр өз ҝөзләримлә ҝөрмәсәјдим, киминсә белә бир вәзијјәтдә белә сөзләр данышаҹағына инанмағым мүмкүн дејилди.
Санки јуху ҝөрүрдүм. Амма, ким олдуғуну һеч вахт билмәдијим о көнүллү, јаваш-јаваш кабаб олдуғу һалда, бу ҹүмләләри ардыҹыл вә чох сәлис фәрјад едирди.
Од башына чатанда, деди: “Илаһи!
Даһа тагәтим галмады. Даһа битдим. Сона чатырам. “Ла илаһә илләллаһ, ла илаһә илләллаһ.”
Илаһи!
Öзүн шаһид ол. Өзүн шәһадәт вер ки, “аһ” демәдим”.
Бура чатдыгда, башы бир тыг сәсилә партлады вә сон.
Онун кәллә сүмүјү партлајан анда, мән кисәләрдәки торпағы өз башыма төкмәк истәјирдим. Орадакыларын да һалы дәјишди.

Бири әлинин ичи илә алнына вурурду. Бири дизләринә дөјүр, башына вурурду. Бири уҹа сәслә ағлајырды.
О көнүллүнүн јанмасы, бизим һамымызы јандырды.
Һүсејн ағанын вәзијјәти һамыдан даһа пис иди. Ики дизини гуҹагламыш вә һычгыра-һычгыра ағлајыр вә дејирди: “Илаһи! Биз бунларын ҹавабыны неҹә верәк? Биз бунларын командиријик? Бунлар һара, биз һара? О дүнјада Аллаһ бизи сахлајыб сорушмајаҹаг ки, бунларын ҹавабыны неҹә верәҹәксән?”
Һалы чох пис иди. Әлдән дүшдүјү ашкар иди вә өзүндән ҝедирди.
Голуна ҝириб галдырдым вә неҹә олса да, јола дүшдүк. Бүтүн јол боју, мотосиклетин архасында, башыны гојду мәним чијнимә вә ағлајырды ...

Јадымызда олсун ки, минләрлә шәһид мәнә вә сәнә ҝөрә ҹанларындан кечибләр...
Şәһидләрдән сонра биз нә етмишик???2232 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP