Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Декабр 2021

Түркијәнин ики шәһәриндә 21 ИШИД террорчусу сахланылды

Түркијә рәсмиләри Анкара вә Истанбулда ИШИД вә Әл-Гаидә террор груплашмаларына бағлы 21 шүбһәлинин һәбс едилдијини билдирибләр.
Јени милади илинин јахынлашмасы илә әлагәдар Анкарада тәһлүкәсизлик тәдбирләринин ҝүҹләндирилдијини билдирән мәнбәләр вурғулајыблар ки, тәһлүкәсизлик вә кәшфијјат груплары ИШИД-лә әлагәдә вә ја дәстәкдә шүбһәли билинән 15 хариҹи вәтәндашын тутулмасы үчүн әмәлијјата башлајыб вә нәтиҹәдә 12 нәфәр һәбс едилиб.
Бу истигамәтдә Истанбул террорла мүбаризә груплары мүнагишә бөлҝәләри илә әлагәдә олмагда, ИШИД вә Әл-Гаидә террор груплашмалары адына фәалијјәт ҝөстәрмәкдә шүбһәли билинән 9 хариҹи вәтәндашы һәбс едиб, бу террор груплашмасы илә бағлы сәнәдләри вә онларын јашајыш јериндәки рәгәмсал мәнбәләри мүсадирә едиб.
Гејд едәк ки, Түркијәдә демәк олар ки, һәр һәфтә нечә нәфәр ИШИД террорчусу сахланылыр. Бунун сәбәби исә бир вахтлар Түркијәнин ИШИД-ә гошулмаг истәјәнләрә бу өлкә васитәсилә Суријаја кечмәсинә шәраит јаратмасыдыр. Белә ки, Түркијә тәһлүкәсизлик гүввәләри онларын Суријадакы террор групларына гошулмаг үчүн шәраит јаратмасына аид ҝөрүнтү вә сәнәдләр мөвҹуддур.
Буну Анкара сијасәтчиләри дә дәфәләрлә ачыглајыблар. Сон ҝүнләрдә дә депутатлардан бири деди: “Әрдоған вә онун партијасынын һәрәкәтләри сәбәбиндән Түркијә дүнјада ИШИД-ин ән бөјүк ортағы вә досту кими таныныр.”


1509 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP