Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Декабр 2021

Түркијәдә мүхалифәт еркән сечкиләр тәләб едир

Түркијә Ҹүмһуријјәт Халг Партијасынын мәтбуат катибинин мүавини Фаиг Өзтүрк валјутанын кәскин девалвасијасыны әсас ҝәтирәрәк Түркијә илә охшар игтисадијјата малик өлкәләрин валјута мәзәннәләринин галхдығыны, ја да галхмагда олдуғуну билдириб.
О вурғулајыб: “Һазырда Түркијә игтисадијјаты үчүн ән ваҹиб мәсәлә һәддиндән артыг мәзәннә дәјишиклијинә вә игтисадијјатдакы гејри-сабитлијә сон гојмагдыр.”
Фаиг Өзтүрк әлавә едиб: “Әрдоған тәслим олмаг әламәти олараг әлләрини галдырмалы вә сусмалыдыр, анҹаг бу, өлкәдә итирилмиш етимады бәрпа етмәк үчүн кифајәт етмир вә сечки гутусу халгын үзүнә ачылмалыдыр, чүнки јеҝанә чыхыш јолу будур.”
“Проблемләр бөјүкдүр, милләтимиз инди ән гыса заманда сечкијә ҝетмәји ҝөзләјир” дејә, о гејд едиб.
Түркијәнин мүхалифәт партијалары нөвбәдәнкәнар сечкиләрин кечирилмәсини тәләб едирләр. Түркијә президенти Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған исә һазырда онун популјарлығына тәсир едән игтисади бөһраны нәзәрә алараг истәнилән сечкијә гаршы чыхыр.


1511 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP