Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Јанвар 2022

Бағдадда шәһид Гасим Сүлејманијә ҝөрә милјонлуг топланты - Видео

Гасим Сүлејмани вә Әбу Муһәндисин АБШ тәрәфиндән террор едилмәсинин икинҹи илдөнүмү әрәфәсиндә Ираг әһалисинин Бағдадда милјонлуг јүрүшү баш тутуб.

Јүрүш иштиракчылары “Америкаја јох”, “Исраилә јох” шүарлары сәсләндирибләр вә Америка ишғалчыларынын Ирагдан там чыхмасыны тәләб едибләр.
Һәшд-Шәби Тәшкилатынын рәһбәри Фалиһ Фәјјаз Ираг һөкумәтини хариҹи гошунларын өлкәдән чыхарылмасы илә бағлы Парламентин гәрарыны јеринә јетирмәк үчүн үзәринә дүшән вәзифәни јеринә јетирмәјә чағырыб.
О, бу ҝүнү шәһидләрлә әһд ҝүнү адландырараг дејиб: “Гәләбә шәһидләринин командирләри илә әһд-пејман бағлајырыг ки, зәфәр вә шәһадәт јолунда ирәлиләјәҹәјик. Америка вә хариҹи гүввәләрин Ирагдан чыхарылмасы Ирагын иззәтли бир һәјат јашајаҹағына зәманәтдир.”

Фәјјаз дини мәрҹәијјәтә һөрмәтлә јанашдыгларыны вә Ајәтуллаһ Сејид Әли Систанинин ҝөстәришләринә бағлы олдугларыны вурғулајыб.

Јүрүшдә Фәтһ коалисијасынын рәһбәри Һади Амири дә чыхыш едиб, мүгавимәт шәһидләринин ганынын баһасы олараг ишғалчы гүввәләрин Ирагдан там чыхарылаҹағыны гејд едиб.
О дејиб: “Бу шәһидләрин ганынын гисасын хариҹи гүввәләрин тамамилә чыхарылмасыдыр вә бу мөвзуда һеч вахт һеч кимлә мүзакирә етмәјәҹәјик.”

Амири вурғулајыб ки, шәһид Сүлејмани вә Мүһәндисин Ирагын ИШИД-ин пәнҹәсиндән азад едилмәси јолунун сәркәрдәләри иди вә Ираг мүгавимәт групларынын бу јолу давам етдирмәкдә гәрарлыдырлар вә о шәһидләрин пак ганына садиг галаҹаглар.
1563 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP