Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Јанвар 2022

Пекин: Ҝенерал Сүлејманинин террор едилмәси АБШ-ын һәрби ҹинајәти иди

Чин Хариҹи Ишләр Назирлијинин мәтбуат катиби Ванг Венбин бу ҝүн (чәршәнбә ахшамы) кечирдији мәтбуат конфрансында ҝенерал Гасим Сүлејманинин террор едилмәси вә онун шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә кечирилән тәдбирдә Иран президенти Сејид Ибраһим Рәисинин бу бөјүк шәһидин гәтлини төрәдәнләрин мүһакимә олунмалы вә онлардан гисас алынмалы олдуғу барәдә ачыгламалары илә бағлы суалы ҹавабландырараг дејиб: “Гасым Сүлејманинин террор едилмәси Бирләшмиш Штатларын БМТ Низамнамәсинә ујғун бејнәлхалг мүнасибәтләри тәнзимләјән нормалары өзбашына шәкилдә позмасынын диҝәр бир нүмунәсидир. Бу, һәм дә АБШ-ын ҝүҹ тәтбигиндән суи-истифадә етмәклә төрәтдији һәрби ҹинајәтләрдән биридир.”

В. Венбин әлавә едиб: “Бирләшмиш Штатлар бејнәлхалг һүгугу позараг террор јолу илә мүстәгил дөвләтин һәрби командирини гәсдән өлдүрмәјә гәдәр ирәли ҝетмишдир. АБШ һәмчинин дүнјада јүз минләрлә ҝүнаһсыз мүлки инсаны өлдүрүб. Америка бүтүн бу гејри-гануни вә вәһши һәрәкәтләрини “гануна сөјкәнән бејнәлхалг низамлама” ады алтында ҹәмијјәтин ҝөзүндән ҝизләдир.”

Иран Ислам Республикасынын президенти Сејид Ибраһим Рәиси базар ертәси Ислам Ингилабы Кешикчиләри Гвардијасынын (СЕПАҺ) Гүдс Гүввәләринин кечмиш команданы, ҝенерал Гасым Сүлејманинин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмүндә Америка рәсмиләринә сәсләнәрәк дејиб: “Һаҹы Гасим Сүлејмани Ираг Баш назиринин рәсми гонағы иди. Сиз һәм Ирагын суверенлијини поздунуз, һәм дә бир шәхси дејил, бир милләти террор етдиниз. Бүтүн Ислам үммәти үчүн чох ағыр вә баһа баша ҝәлән бу дәһшәтли ҹинајәтин ҹавабы олараг нә етмәк лазымдыр? Тәҹавүзкар, гатил вә АБШ-ын о заманкы президенти олмуш әсас ҹинајәткар мүһакимә олунмалыдыр, ондан гисас алынмалыдыр вә Аллаһын онун барәсиндәки һөкм иҹра едилмәлидир.

Трамп, Помпео вә диҝәр ҹинајәткарлара гаршы әдаләтли мүһакимә механизми јарадылса вә онлар төрәтдикләри бу ағыр ҹинајәтә ҝөрә ҹәзаландырылса, мәгсәд һасил олар. Әкс тәгдирдә, үммәт өзү гисас алаҹаг.”


1430 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP