Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Јанвар 2022

Дамарда тромб әмәлә ҝәтирән гидалар һансылардыр?

50 јашдан сонра үрәк-дамар вә ган дөвраны проблемләри, еләҹә дә варикозу олан шәхсләр тромб әмәлә ҝәлмәјә мејилли олур. Һәкимләр тромба гаршы мүалиҹә, ган дурулдуҹу, дамар тәмизләјиҹи јаза биләр. Амма сиз тромбун севдији гидалары, јемәкләри јејиб, дијета сахламырсынызса, бу мүалиҹә бошунадыр .

Тромб јарадан гидалар:

Тромба мејилли шәхсләр бунлардан узаг дурса јахшыдыр.

- Чох мигдарда әт, һејвани јағлар, гујруг, гызардылмыш тојуг, кабаб, һисә верилмиш әт, гурумуш әт, колбаса вә с. Хүсусән һәр ҝүн вә чох мигдарда, бир отурума јемәк елә һәмин вахт тромбу тәрпәдә биләр. Бу гидалар гараҹијәр үчүн ағырдыр. Мәһз гараҹијәр тромб әмәлә ҝәтирән вә еләҹә онлары әридән хүсуси зүлалы синтез едир.

- Гәһвә, кофеин тәркибли ичкиләр, енерҝетик ичкиләр, шоколад – бунлар да тромб әмәлә ҝәтирир.

- Бәдәндә, гарында газ, көп јарадан гидалар ашағы әтрафларда ган дөвраныны јавашыдыр. Она ҝөрә көп јарадан гидалар: алма, гара чөрәк, пивә, кәләм, пахлалылар аз јејин.

- Витамин К тромб јаратмаг габилијјәтинә маликдир. Бу витамин гараҹијәрдә, испанагда, каһыда олур. Она ҝөрә бунлардан да узаг дурун.

- Ән биринҹи дүшмән исә алкогол, спиртли ичкиләр. Бир чох киши мәһз мәҹлисдә, тојда ички ичиб, кабаб једикдән сонра тромб тыханмасы вә үрәк тутмасындан хәстәханаја чатдырылыблар. Ејни вахтда чох мигдарда алкогол гәбулу тромб әмәлә ҝәтирир.


1437 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP