Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Апрел 2022

Америка вә Авропада Фәләстинә дәстәк нүмајишләри – Фотолар

Америка вә Авропанын бир нечә шәһәриндә дүнән вә бу ҝүн Фәләстинә дәстәк мәгсәдилә анти-сионист нүмајишләр кечирилиб.

АБШ-ын бир нечә шәһәри, о ҹүмләдән Чикаго штатынын Иллинојс, Техас штатынын Һјустон вә Флорида штатынын Тампа шәһәрләри бу ҝүн (базар ҝүнү) Гүдс вә Фәләстинә дәстәк мәгсәдилә анти-сионист нүмајишләрә шаһидлик едибләр.

"Маан" хәбәр сајтынын јаздығына ҝөрә, Чикаго шәһәриндә "Фәләстиндә Әдаләт Уғрунда" Ҹәмијјәти минләрлә фәләстинли, әрәб вә мүсәлманын иштиракы илә шәһәрин мәркәзиндә бөјүк нүмајиш тәшкил едиб. Бәзи иштиракчылар әлләриндә "Әлинизи Гүдсдән чәкин" сөзләри јазылмыш плакатлар тутублар. Онлар һәмчинин Фәләстинин һүгугларыны дәстәкләјән шүарлар сәсләндирибләр, ишғала сон гојулмасыны, Гүдсдә сионистләрин мүсәлман вә христианлара гаршы вәһшиликләринин дајандырылмасыны тәләб едибләр.

Митингдә чыхыш едән Чикагодакы "Ән-Нәһзәһ" Мәркәзинин директору Ғәссан Бәлут билдириб ки, Фәләстин халгы һарада олур-олсун, мүгавимәт оху әтрафында бирләшиб өз һүгугларыны тәләб едир. О, һәмчинин Мәсҹидүл-Әгсада мүсәлманларын вә Гијамәт килсәсиндә христианларын сионист һәрбчиләрә гаршы мүгавимәтини јүксәк гијмәтләндириб.

Ғ. Бәлут дүнја иҹтимаијјәтини, Тәһлүкәсизлик Шурасыны вә инсан һаглары гурумларыны сионист режимә тәзјиг етмәк, фәләстинлиләрин һүгугларыны мүдафиә етмәк вә сионист режиминин мүгәддәс јерләрә тәҹавүзләрини дајандырмаг үчүн һәрәкәтә кечмәсини истәјиб.

Фәләстиндә Әдаләт Уғрунда Ҹәмијјәти тәрәфиндән охшар нүмајишләр Техас штатынын Һјустон вә Флорида штатынын Тампа шәһәрләриндә дә кечирилиб.

Ҹүмә ахшамы Нју-Јоркда онларла инсан Исраил сәфирлији гаршысында аксија кечирәрәк, сионист режиминин Әл-Әгса мәсҹидиндә фәләстинлиләрә һүҹумуну писләјиб.

Бу арада Канаданын пајтахты Оттавада инсан һаглары фәаллары вә фәләстинлиләр бу ҝүн (базар ҝүнү) анти-сионист аксија кечирибләр.

Охшар аксија Һолландијанын пајтахты Амстердамда да кечирилиб.

Һабелә, ҹүмә ҝүнү Лондонда Исраил сәфирлији гаршысына топлашан јүзләрлә инсан сионистләрин Мәсҹидүл-Әгса вә ишғал олунмуш Фәләстинин диҝәр бөлҝәләриндә ибадәт едәнләрә гаршы һүҹумларыны писләјиб. Аксијада анти-сионист јәһудиләрин дә ҹидди иштиракы олуб.

Алманијанын пајтахты Берлин дә дүнән фәләстинли һүгуг мүдафиәчиләринин ҝениш нүмајишләринин шаһиди олуб. Фәләстин вә әрәб бирликләринин, о ҹүмләдән Авропадакы Фәләстин Ҝәнҹләр Бирлијинин дәвәти илә тәшкил олунан аксијада јүзләрлә инсан иштирак едиб.

Сионист һәрбчиләрин вә гәсәбә мүһаҹир јәһудиләрин мүгәддәс Рамазан ајында Мәсҹидүл-Әгса вә фәләстинлиләрә гаршы тәҹавүзүнүн шиддәтләнмәсинин ардынҹа дүнјанын мүхтәлиф шәһәрләринин әһалисинин сионист режиминин вәһшиликләринә етиразлары даһа да ҝүҹләниб.

1699 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP