Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Апрел 2022

Лавров: Нүвә мүһарибәси риски...

Нүвә мүһарибәси риски инди чох әһәмијјәтлидир, бу тәһлүкәни гијмәтләндирмәмәк олмаз, лакин бу тәһлүкәни сүни шәкилдә шиширтмәјә һазыр оланлар чохдур.

Буну Русија хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавров дејиб.

О хатырладыб ки, јанварда “нүвә бешлији” өлкәләри нүвә мүһарибәсинин јолверилмәзлији илә бағлы тезиси бир даһа тәсдигләјибләр:

“Бу, бизим принсипиал мөвгејимиздир. Ондан чыхыш едирик. Әлбәттә, бу рискләрин сүни шәкилдә шиширдилмәсини истәмәздим вә буну истәјәнләр аз дејил. Амма тәһлүкә ҹиддидир, реалдыр, ону гијмәтләндирмәмәк олмаз”.

Лавров Гәрб өлкәләринин өз һәрби бирликләрини Украјнаја ҝөндәрмәјәҹәјинә үмид етдијини билдириб вә Үчүнҹү Дүнја савашына имкан верилмәмәли олдуғуну гејд едиб.


1773 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP