Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Апрел 2022

Кечмиш арвадыны балталады

Апрелин 25-и саат 13 радәләриндә Губа рајону, Сәбәтләр кәнд сакини Ҝүлнар Мурадованын јашадығы евдә хәсарәтләр алмасы барәдә рајон прокурорлуғуна мәлумат дахил олуб.

Бу барәдә Губа рајон прокурорлуғундан мәлумат верилиб.

Апарылан арашдырмаларла мүәјјән едилиб ки, зәрәрчәкмишин кечмиш әри, 1984-ҹү ил тәвәллүдлү Елшән Мурадов гејд едилән тарихдә гајынанасына мәхсус евә ҝәләрәк шәхси мүнасибәтләр зәмининдә араларында јаранмыш мүнагишә заманы балта илә Ҝүлнар Мурадованын баш наһијәсинә 2 дәфә зәрбә ендириб сонунҹунун јерә јыхылмасындан сонра әлләри илә ону боғмаг истәјәркән гызы Ајшән Мурадованын стәканла Елшән Мурадовун баш наһијәсинә зәрбә ендирмәси сәбәбиндән о, ҹинајәт әмәлини баша чатдыра билмәјиб.

Елшән Мурадов шүбһәли шәхс гисминдә тутулараг истинтага ҹәлб едилиб.


1720 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP