Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Апрел 2022

Ики фәргли Әрдоған

Ҹамал Гашыгчыны өлдүрдүјүнә вә Түркијә торағында ҹинајәт төрәтдијинә ҝөрә, Мәһәммәд бин Салманы мәсулијјәтә ҹәлб етмәли вә сәлтәнәт тахтындан ендирмәли иди. Амма, өзү елә бир фаҹиә, фәлакәт вә мүсибәтә дүчар олду ки, әлләрини бу ҹүр "Мишар Мәһәммәд"ин чијнләринә гојуб вә ики мүгәддәс һәрәмин ҝәләҹәк хадиминин үрәјинә јол тапмаға чалышыр ки, бәлкә Әрәбистан базарынын гапыларыны түрк малларынын үзүнә ачсын... Бәли, ҹәми бир нечә ај өнҹәјә гәдәр "онларын иҹазәси олмадан реҝионда бир даш да јерини дәјишә билмәз" иддиасында оланларын һекајәси бура чатыб ки, дүнәнки дүшмәнинин бојнуну гуҹаглајыб вә дүчар олдуғу игтисади бөһран вә әлаҹсызлыгдан хилас олмаг үчүн, өзүнү Али-Сәудун төвләсинә атыр!!

Өтән он ил әрзиндә Рәҹәб Тәјјиб Әрдоғанын дәм вурдуғу вә һаггында ширин јухулар ҝөрдүјү бүтүн мәсәләләрин һамысы түстүјә чевриләрәк һаваја учуб; бунунла јанашы, ону таныјан шәхсләрин һамысы билирләр ки, онун сөзләри вә вәдләринин һеч бир етибары јохдур вә она елә дә мејдан вермәјә һазыр олмалары реаллыға узаг ҝөрүнүр. Онун Ријаза ҝәлмәсинә иҹазә верән Бин Салманын да истәји јалныз будур ки, ихванчылара (гәтәрлиләрә) десин: "Сизин бөјүјүнүз будур, әлимизи өпмәк үчүн гача-гача бизим јанымыза ҝәлиб. Сизин галаныныз да бир шеј дејилсиниз."


1666 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP