Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Мај 2022

Танынмыш журналист, гази интиһар етди

Танынмыш журналист, 44 ҝүнлүк Вәтән мүһарибәси иштиракчысы, еһтијатда олан забит, һазырда 1 сајлы Шәһәр Клиник Хәстәханасынын Токсикилоҝија шөбәсиндә мүалиҹә алан Нәсими Шәрәфханлынын сәһһәти сабит олса да, критик олараг галмагдадыр.

Бу барәдә журналистин гардашы Әлиаға Шәрәфханлы мәлумат вериб.

Онун сөзләринә ҝөрә, гази-журналист мајын 14-дә өзүнәгәсд мәгсәди илә сиркә туршусу гәбул едиб. Елә һәмин ҝүн зәһәрләнмә диагнозу илә хәстәханаја јерләшдирилән Нәсими Шәрәфханлынын мүалиҹәси истигамәтиндә бүтүн зәрури аддымлар атылса да, журналистин сәһһәти критик олараг галмагдадыр.

Мәлумат үчүн гејд едәк ки, Нәсими Шәрәфханлы Вәтән мүһарибәсинин илк ҝүнләриндән көнүллү олараг забит кими һәрби әмәлијјатлара гошулуб вә Ҹәбрајыл вә Губадлынын азад едилмәсиндә ҝөстәрдији иҝидликләрә ҝөрә 3 медалла тәлтиф едилиб.

Журналистин интиһар ҹәһдинин сәбәби ачыгланмајыб.


1419 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP