Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2022

Сурија бејнәлхалг иҹтимаијјәти Әрдоғанын "шејтани иллүзијаларына" гаршы чыхмаға чағырыб

Сурија бејнәлхалг иҹтимаијјәти Әрдоған һөкумәтинин реҝионда вә дүнјада фаҹиәли тәсирләр гојаҹаг ишғалчы сијасәтләринә вә "шејтани иллүзијаларына" гаршы чыхмаға чағырыб.

Суријанын "САНА" хәбәр аҝентлијинин јаздығына ҝөрә, бу өлкәнин Хариҹи Ишләр Назирлијинин Әрдоғанын Суријанын шималында тәһлүкәсиз зона јаратмаг һаггында сајагламасына ҹаваб олараг јајдығы бәјанатда дејилир: "Белә бир әразинин јарадылмасында мәгсәд һеч дә Сурија илә Түркијә арасындакы сәрһәд бөлҝәләрини горумаг дејил, әксинә онун әсас мәгсәди ишғалчылыг вә әсасән Сурија халгына гаршы террор планларынын һәјата кечирилмәсинә көмәк едән партлајыш мәркәзин јарадылмасыдыр."

Дәмәшг һөкумәти бу бәјанатда бејнәлхалг иҹтимаијјәти Әрдоған һөкумәтинин бу тәҹавүзкар планына гаршы чыхмаға чағырараг вурғулајыб ки, Сурија өз халгыны вә торпагларынын бүтөвлүјүнү мүдафиә етмәк үчүн бүтүн гануни васитәләрлә бу фитнәјә гаршы чыхаҹаг.

Бәјанатын давамында дејилир: "Түркијә президентинин Суријанын шималында тәһлүкәсиз зона јарадылмасы илә бағлы габа вә дәјәрсиз ифадәләри бу режимин Суријаја, онун халгына вә әрази бүтөвлүјүнә гаршы дүшмәнчилик ојунларыны ҝөстәрир вә бејнәлхалг иҹтимаијјәт шејтани иллүзијалары олан Әрдоған режиминә дәстәји дәрһал дајандырмалыдыр."

Анкара режими илләрдир ки, Сурија, Ираг вә Јунаныстан кими гоншуларына гаршы ишғалчы сијасәтләр јүрүдүр вә бу истигамәтдә террорчу груплар јарадыр вә онларла әмәкдашлыг едир, ИШИД вә диҝәр вәһши тәкфирчи террор групларына силаһ јардымы едир, Сурија торпагларына гаршы һүҹумда Ислам вә мүсәлманларын әсас дүшмәни олан сионистләрлә бирҝә фәалијјәт ҝөстәрир.


1327 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP