Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Мај 2022

Еһуд Барак сионист режимин мәһви илә бағлы прогноз вериб

Ушаг гатили сионист режимин сабиг баш назири Еһуд Барак да бу режимин мәһв олаҹағыны прогноз верән аналтик вә рәсмиләр сырасына гатылыб.

Онун сөзләринә ҝөрә, сионист режим сәккизинҹи ониллијин "нифрининә" мәруз галыр вә онун һәјаты гурулмасынын сәксәнинҹи илдөнүмүндән габаг битәҹәк.

Еһуд Барак "Једиотһ Аһронотһ" гәзетиндәки мәгаләсиндә јазыр: "Јәһуди тарихи боју јәһудиләр сәксән илдән артыг һөкумәт етмәјибләр. Давудун вә Һәшәмуниләр дөврү истисна олмагла. Һәмин ики дөврдә дә һөкумәтин дағылмасы сәккизинҹи онилликдә башлады. Һазыркы Исраил һөкумәти үчүнҹү тәҹрүбәсини јашајыр. Инди о, өмрүнүн сәккизинҹи ониллијини јашајыр. Сәккизинҹи ониллијин нифрининин әввәлки кими онун үзәринә јағаҹағы горхусу вар."

Сабиг баш назир билдириб ки, јалныз Исраил кабинетләри сәксәнинҹи ониллјин нифрининә мәруз галмајыб, АБШ, Италија, Русија вә дүнјанын бәзи һөкумәт вә дөвләтләри сәксәнинҹи ониллијин ләнәтинә дүчар олуб.

Бундан әввәл, сионист режим ордусунун шикајәтләр комитәсинин кечмиш рәһбәри вә ордунун истефада олан ҝенералы Исһаг Брик вурғуламышды ки, мүгавимәт групларынын артан габилијјәтинә диггәт етмәклә, сионист режим тәнәззүл вә мәһв олмаг јолундадыр. Исраил һазырда тәһлүкәсизлик-сијаси вә игтисади проблемләрлә үзләшиб. Сионист һакимијјәтин фитнә-фәсадынын ардынҹа ишғал олунмуш әразиләрдә ганунилик бөһраны һәтта Гәрб кәшфијјат органларынын да Исраилин ајагда галаҹағына шүбһә илә јанашмасына сәбәб олуб.

Бир чох сионистләр Исраилин сүгутунун дахилдән олаҹағына инансалар да, гејд етмәк лазымдыр ки, 11 ҝүнлүк мүһарибә заманы сүбута јетди ки, мүгавимәт ракетләри вә онларын габилијјәтинин артырылмасы сионист режимин мүдафиәсинин зәиф ҹәһәтләри илә јанашы, бу режимин истәнилән авантүрасына сон гојаҹаг.

Өтән һәфтә ишғалчы режимин маһарибә назири Бени Ҝантз ачыг шәкилдә вурғулајыб ки, фәләстининлиләрин бәзи бөлҝәләрә өз нәзарәтини бәрпа едәҹәкләри ҝөзләнилир, "јәһуди дөвләти" исә гаршыдакы илләрдә кичиләҹәк вә ола биләр ки, Исраил ҹоғрафи ҹәһәтдән Һајфанын ҹәнубундакы Әл-Худејра шәһәри илә Тәл-Әвивдән 25 километр ҹәнубда јерләшән Ғәдира шәһәри арасындакы әрази илә мәһдудлашсын.


1407 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP