Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Мај 2022

Тәл-Әвив мүгавимәт һәрәкатындан буну хаһиш етди

Фәләстин мүгавимәтинин мәнбәләри бу ҝүн ахшам (чәршәнбә) елан едибләр ки, сионист режим бајраг јүрүшү илә бағлы васитәчиләрдән мүгавимәтә месаж ҝөндәриб.

Мәнбәләр "Әл-Мәјадин" телеканалына билдирибләр ки, ишғалчы режим бу месажда һеч бир тәхрибатчы аддым атмајаҹағыны вә бајраг јүрүшүнүн әввәлки илләрдә олдуғу кими ејни күчәләрдә кечириләҹәјини чатдырыб.

Мәнбәләр әлавә едиб ки, Тәл-Әвив сионист режим полисинин јүрүш иштиракчыларынын сајынын әввәлки илләрдән чох олмасына иҹазә вермәјәҹәји барәдә дә мәлумат вериб.

Һабелә, сионист режим өз месажында Мәсҹидүл-Әгса дахилиндәки вәзијјәтдә һеч бир дәјишиклик олмајаҹағы, бајраг јүрүшүнүн Әл-Әгса мәсҹидинин гаршысында кечириләҹәји, иштиракчыларын јалныз Бабул-Әмуд кечидиндән кечәҹәкләри барәдә хәбәр вериб.

"Әл-Мәјадин"-ин билдирдијинә ҝөрә, Тәл-Әвив һәмчинин Гәззә золағында јерләшән мүгавимәт групларындан ишғал олунмуш шәһәрләрә ракет зәрбәләри ендирмәмәји истәјиб.

Диҝәр тәрәфдән мүгавимәт груплары Гүдс вә онун күчәләриндә сионистләрин јағылыг етмәләринә имкан вермәјәҹәкләрини, һәр һансы тәхрибат характерли һәрәкәтләрә бүтүн ҹәбһә боју ҹаваб верәҹәкләрини вурғулајыблар.

Мүгавимәт груплары һәмчинин елан едибләр ки, ишғалчыларын тәхрибатчы һәрәкәтләринә гаршы мүбаризәнин бүтүн вариантлары, о ҹүмләдән һәрби вариант маса үзәриндәдир.


1607 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP