Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Мај 2022

Ираг үммәтин сионист режимә мүгавимәт ҝөстәрмәк ҝүҹүнү артырыр

Ираг Фәтһ коалисијасынын сәдри вә Һәшд-Шәби командирләриндән олан Һади Амири Ираг парламентиндә сионист режимлә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасыны гадаған едән ганунун гәбулу илә бағлы бәјанат јајыб.

"Маwазин" хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, Амири дејиб: "Сионист режимлә мүнасибәтләрин нормаллашмасыны ҹинајәт һесаб едән гануну гәбул етдикләри үчүн әзиз вә башыуҹа Ираг халгыны тәбрик едирәм. Бу гәрар Гүдс идеалыны Ислам үммәтинин илк мәсәләси һесаб едән Ираг халгынын Фәләстинлә бағлы аҝаһлыг вә севҝисинин јүксәк сәвијјәдә олдуғуну ҝөстәрир."

Фәтһ коалисијасынын рәһбәри әлавә едиб: "Биз һәм дә бу тарихи ганунун јарадылмасы вә гәбулу үчүн давамлы сәјләр ҝөстәрән вәдләринә садиг олан милләт вәкилләринә тәшәккүр едирик, һабелә, бу ганунун гәбулуна чағыран, дәстәк верән һәр кәсә миннәтдарлығымызы билдиририк."

Амири вурғулајыб ки, бу ганунун гәбул едилмәсинин ардынҹа сионист режимлә әлагәләри нормаллашдырмаг, ону тәблиғ етмәк гануни ҹәзасы олан бир ҹинајәт сајылыр. Беләликлә, Ираг Фәләстинин һаггынын мөһкәмләнмәси вә сионист режим, онун мөвҹудлуғу вә дүшмәнчилик планларына гаршы мүгавимәт руһунун јүксәлдилмәси үчүн үммәтин ҝүҹүнүн артырылмасында лидерлик етди. Бунунла да, бәзи режимләрин вә шүбһәли даирәләрин реҝион халгларыны (сионист режимә гаршы) ҝүзәштә сөвг етмәк ҹәһдләринин гаршысыны алынмыш олаҹаг.

Амири сионист режимлә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасыны, сионист зилләт вә һөкмранлыг гылынҹыны реҝион халгларынын, онларын сәрвәтләринин вә нәсилләринин талејинин синәсинә вурмаг үчүн бир амил һесаб едәрәк дејиб ки, белә бир шеј мүмкүн дејил, Аллаһ, Онун Рәсулу вә мөминләр биздән белә бир шеји гәбул етмирләр.

Дүнән Ираг парламенти "сионист режимлә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасынын гадаған едилмәси һаггында" ганун лајиһәсинин леһинә сәс вериб вә јекдилликлә тәсдигләјиб.

Бу ганунун ән мүһүм бәндләри сионист режимлә һәр һансы башлыг алтында сијаси, тәһлүкәсизлик, игтисади, техники, мәдәни, идман вә елми әмәкдашлығын ҹинајәт һесаб едилмәсидир.


1768 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP