Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Ијун 2022

Сионист режимин ҹанына бирә дүшдү: Һизбуллаһын 100 мин ракети вар

Сионист режиминә аид гәзет јазыб ки, Исраил тәһлүкәсизлик гурумларынын мәлуматына ҝөрә, Һизбуллаһын 100 мин ракети вар.

"Маарив" гәзети бу ҝүн (базар ҝүнү) иддиа едиб ки, сионист режимин тәһлүкәсизлик гурумлары Һизбуллаһын мүхтәлиф типли 100 мин ракетә малик олдуғуну тәхмин едибләр.

Гәзет әлавә едиб: "2006-ҹы илдә Ливана гаршы икинҹи мүһарибәдән сонра Һизбуллаһын ракет арсеналындакы ракетләрин сајы кәскин шәкилдә артыб вә Исраил режиминин дахили ҹәбһәси үчүн тәһлүкә даһа да ҹиддиләшиб."

Гәзет "Миссиле Тһреат" сајтына истинад едәрәк иддиа едиб ки, Һизбуллаһын "Фәҹр" ракетләри дә вар. "Фәҹр 3" ракети 43 км учуш мәсафәсинә маликдир вә дөјүш башлығынын чәкиси 45 кг-а чатыр. "Һизбуллаһ"ын даһа тәкмил "Фәҹр 5" ракети 75 км мәнзилли вә 90 кг ағырлығында дөјүш башлығы да вар. Һабелә, "Раид 2" вә "Раид 3" ракетләри Русијанын "ФРОҜ-7" ракетинин Иран версијалары да Һизбуллаһын арсеналындадыр. Бу ракетләр сионист режиминин дәринликләрини һәдәфә алмаға гадирдир.

Һәмчинин, Һизбуллаһын ракет арсеналында "Зилзал 2"-нин фәргли бир версијасы кими ҝөрүнән гыса мәнзилли баллистик ракет олан "Фәтһ 110" ракети дә вар. Бу ракет 250-300 км учуш мәсафәсинә вә 500 кг ағырлығында дөјүш башлығына маликдир.

Сионист режиминә аид гәзет Һизбуллаһын ихтијарында олан диҝәр ракетләр һагда да мәлумат дәрҹ едиб.

Сионист медиасы дәфәләрлә Һизбуллаһын мүхтәлиф ракетләрлә тәҹһиз олунмасы илә бағлы хәбәрләр дәрҹ едиб.

Бундан әввәл "Wалла" сајты да Һизбуллаһ ракетләринин инкишафы илә бағлы һесабатында јазмышды ки, сионист режим ордусунун һесабламаларына ҝөрә, Һизбуллаһын 150 мин ракети вар вә мүмкүн гаршыдурма һалында, ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринә һәр ҝүн тәхминән 1000-3000 ракет атылаҹаг.

Кечән ил сионист режимин дахили ҹәбһәсинин команданы Авери Гордин медиаја вердији мүсаһибәдә хәбәрдарлыг етмишди ки, әҝәр бир ҝүн Исраил Ливанда Һизбуллаһла тоггушса, (сионист режимин) ҝүндә 2000 ракетлә һәдәфә алынаҹағы ҝөзләнилир.


1626 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP