Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Ијун 2022

Имам Садиг (ә): Һәмишә әманәтдар ол

"Кафи" китабында Әбдүр-Рәһман бин Сәјабәдән нәгл олунур:

Атам Сәјабә дүнјадан көчдүкдән сонра достумуз сајылан бир киши бизә ҝәлди. Башсағлығы верәндән сонра деди: - Атандан бир шеј галыбмы?

Дедим: - Јох.

Ичиндә мин дирһәм олан кисәни мәнә вериб деди: - Буну сәрмајә ет, дүзҝүн гору вә бу пуллардан фајдалан.

Севинәрәк анамын јанына ҝетдим вә ону да бу ишдән хәбәрдар етдим. Ахшам вахты атамын башга бир достунун јанына ҝетдим. О, мәним үчүн бир мигдар "сабири" адланан парча алды вә мән бир мағазада ишләмәјә башладым. Аллаһ-Тәала мәним ишләмәјимә вә сәјимә ҝөрә чохлу ҝәлирлә мүкафатландырды. Һәҹҹ заманы ҝәлиб чатды. Үрәјимә дүшдү ки, Мәккәјә ҝедим. Анамын јанына ҝәлиб Мәккәјә ҝетмәк истәдијими дедим.

Анам деди: - Филанкәсин пулларыны өзүнә гајтармамысан.

Сонра пуллары һәмин кишинин јанына апардым. Мәни елә гаршылады ки, елә бил бу пуллары мән она бағышлајырам (о, вердији пулуну она гајтараҹағымы дүшүнмүрдү).

Киши деди: - Бәлкә дә бу, сәнин үчүн аз олду, даһа чох верим?

Дедим: - Һәҹҹә ҝетмәк истәјирәм. Малымын сәнин јанында галмағыны истәрдим.

Мәккәјә ҝетдим. Һәҹҹ әмәлләрини јеинә јетирдикдән сонра Мәдинәјә гајытдым.

Ҹамаатла бирликдә Имам Садигин (ә) ҝөрүшүнә ҝетдим. О, үмуми сөһбәтләр едирди. Мәним јашым аз олдуғуна ҝөрә лап архада отурмушдум. Адамлар суал верирдиләр вә һәзрәт ҹавабландырырды. Ҹамаат азалдыгда Имам (ә) мәни ишарә илә чағырды. Јахына ҝетдим.

Мәнә бујурду: - Бир диләјин вармы?

Дедим: - Ҹаным сәнә фәда олсун! Мән Сәјабәнин оғлу Әбдүр-Рәһманам.

Бујурду: - Атан нә ишлә мәшғулдур?

Дедим: - Атам дүнјадан көчүб.

Имам (ә) мәнә башсағлығы вериб, атамын руһуна рәһмәт охуду.

Сонра мәнә бујурду: - Атандан сәнә мал галыб?

Дедим: - Хејр.

Бујурду: - Бәс, Һәҹҹә неҹә ҝәлдин?

Атамын досту олан кишинин әһвалатыны данышдым, сөзүмү гуртармамышдым ки, бујурду: - Мин дирһәми нә етдин?

Дедим: - Һәмин кишијә гајтардым.

Мәнә бујурду: - Әһсән.

Сонра әлавә едәрәк бујурду: - Сәнә төвсијә едә биләрәм?

Дедим: - Бәли, сәнә ҹаным фәда олсун!

Бујурду: - Һәмишә әманәтдар ол вә дүз даныш. Белә олан һалда ҹамаатын малына шәрик ол.

Һәзрәт сонра (бу мәтләбин ҹидди олмасыны баша салмаг үчүн) бармағларыны јығды.

Һәмин нәсиһәти һәмишә јадымда сахладым. (Бир ҝүн о гәдәр сәрвәтли олдум ки,) үч јүз мин дирһәм зәкат вердим.

("Әл-Кафи": ҹ. 5, сәһ. 134, һәдис 9)


1276 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP