Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Ијун 2022

АБШ-ын иткин дүшмүш әсҝәрләри илә бағлы Русијадан илк рәсми ачыглама: Әлмиздәдирләр!

Русија ишғалынын баш вердији Украјнада гәфил јоха чыхан 2 АБШ әсҝәринин талејинә ајдынлыг ҝәлиб.

Әсҝәрләрин ҝөрүнтүләри Русија телевизијасында јајымланыб.

Мөвзу илә бағлы АБШ-дан һеч бир ачыглама верилмәсә дә, Кремлин сөзчүсү Песков һәр икисинин муздлу олдуғуну вә әмәлләринә ҝөрә мәсулијјәт дашымалы олдугларыны билдириб. Песков бу ики әсҝәрин һәрби әсир сајылмајаҹағыны билдириб.

Гејд едәк ки, Русијанын Украјнаны ишғал етмәсиндән сонра Украјна сыраларында дөјүшән 39 јашлы Роберт Друеке вә 27 јашлы Енди Һујнһ Харков шәһәриндә мүнагишә заманы атылан гумбаранын думанында итибләр.

АБШ әсҝәри Роберт Друеке Русија телевизијасы васитәсилә анасына месаж да ҝөндәриб: “Ана, садәҹә сағ олдуғуму билмәни истәјирәм. Үмид едирәм ки, ән гыса заманда евдә олаҹағам. Мәним үчүн итимиз Дизелә јахшы бах. Мән сәни севирәм”.

АБШ тәрәфи исә ҝөрүнтүләрә бахмајараг видеоларын јохланылмадығыны билдириб вә әсҝәрләрин Русијанын әлиндә олдуғуна даир һеч бир дәлил олмадығыны иддиа едиб. Кремлин сөзчүсү Дмитри Песков иткин дүшмүш АБШ әсҝәрләринин һәбс олундуғуну вә рәсми истинтаг алтында олдуғуну гејд едиб.

Песков билдириб ки, 2 нәфәр муздлудур вә онларын әмәлләринә ҝөрә АБШ мәсулијјәт дашымалыдыр.
1209 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP