Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Ијул 2022

Сионист ҝенерал: "Исраил"ин һава гүввәләринин базалары гаршыдан ҝәлән мүһарибәдә ифлиҹ вәзијјәтинә дүшәҹәк

Сионист ордусунун ҝенералы вә әсҝәрләрин шикајәт комитәсинин кечмиш рәһбәри Исһаг Брик сон ачыгламаларында бу режимин һава базаларынын бир нечә ҹәбһәдә мүһарибәјә һазыр олмадығыны етираф едиб.

О, "Һааретз" гәзетиндәки тәһлилиндә јазыб: "Һәрби һава гүввәләринин базалары ҝәләҹәк чох ҹәбһәли мүһарибәдә дүшмән үчүн стратежи һәдәфдир. Нөгтә атышлы ракетләр бир нечә јүз килолуг дөјүш башлығы илә атылаҹаг. Һәмчинин, пилотсуз учуш апаратлары јүзләрлә километр мәсафәдән бу базалары һәдәфә алаҹаг. Дронларын ескадрилјалары һәр ҝүн һава базалары үзәриндә учушлар һәјата кечирәҹәк вә бу базаларын фәалијјәтини вә гырыҹыларын учушуну ҹидди шәкилдә һәдәфә алаҹаг."

И. Брик вурғулајыб: "Һәрби һава гүввәләри бу мәсәләјә һазыр дејил. Һәтта чохҹәбһәли мүһарибәдә ишин давам етдирилмәсини тәмин етмәк үчүн ҹанлы гүввә вә аваданлыглар бахымындан гејд олунан базаларда мөвҹуд олан бир нечә објект дә сүрәтлә хараб олур."

Сионист ҝенерал гејд едиб ки, мүһарибә заманы һәр бир авиабазада гырыҹыларын учмасы, јерә енмәси вә өз тапшырыгларыны јеринә јетирә билмәси үчүн бу базаларын фәалијјәтини давам етдирмәјә ҹавабдеһ олан еһтијат гүввәләрин бир баталјону вар. Бу баталјон ениш золагларындан гәлпәләрин топланмасы, ракет зәрбәсиндән сонра мүмкүн јанғынларын сөндүрүлмәси, јаралыларын мүалиҹәси вә базанын јенидән әмәлијјатлара һазырланмасына ҹавабдеһдир. Һәрби һава гүввәләриндә узун илләрдир ки, мүтәшәккил иш апарылмајыб вә еһтијат баталјон јаранандан Исраил ордусу онлары танымыр. Бу, ҹидди ишчи гүввәси вә техника чатышмазлығына сәбәб олуб вә бу үздән сөзүҝедән баталјонлар ҝәләҹәк мүһарибәдә өз вәзифәләрини јеринә јетирә билмәјәҹәкләр.

Ушаг гатили олан сионист режими ҝенералы әлавә едиб: "Базаларда олан баталјонларын әксәријјәти буҝүн дағылмыш вәзијјәтә салыныб. Јанғыны сөндүрмәк үчүн һеч бир вәзифә вә васитә јохдур, базада демәк олар ки, тәҹили јардым машынлары, нәглијјат васитәләри вә с. ҝөрүнмүр."

О, бир мүддәт әввәлки мәгаләсиндә јазмышды ки, сионист режим һәртәрәфли мүһарибәјә ҝирәрсә, ән пис сенари илә үзләшәҹәк вә гаршыдан ҝәлән мүһарибә чох бөјүк иткиләрә сәбәб олаҹаг, бир нечә ҹәбһәдән ишғал олунмуш әразиләрә һәр ҝүн орта һесабла үч мин ракет атылаҹаг.

Брик вурғулајыб ки, Исраил ордусу мүһарибәјә ҝирмәјә һазыр дејил, ејни заманда командирләр вә һәрби вәзифәлиләр ордуда олан чатышмазлыглара, проблемләрә әһәмијјәт вермирләр.


1028 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP