Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Август 2022

Иран АБШ-а сазишә гајытмаға даһа бир шанс...

Теһран разылашмаларын әлдә едилмәси просесини ән гыса мүддәтдә баша чатдырмаға һазырдыр.

Бу барәдә Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планына гајытмаг үзрә данышыглардакы Иран нүмајәндә һејәтинин рәһбәри Әли Баҝири дејиб.

"Данышыгларын тезликлә јекунлашмасына зәмин јаратмаг үчүн гаршы тәрәфә өз тәклиф вә идејаларымызы вермишик", - дејә Баҝири билдириб.

О гејд едиб ки, Иран АБШ-а сазишә гајытмаға даһа бир шанс вермәк үчүн БҺФП тәрәфдашлары, хүсусән дә Авропа Иттифагы координатору илә сых әмәкдашлыг едир.


1059 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP