Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Август 2022

Имам Һүсејн (ә) һөҹҹәти тамамлајыр

Имам Һүсејн (ә) Језидин гошуну гаршысында дајанмышды. Һәтта бир нәфәр дә һидајәт олсајды, имам үчүн Аллаһ јолунда дәјәрли иди. Имам Һүсејн (ә) Гураны ҝөтүрүб ачды вә ону башына гојараг бујурду: "Аллаһын китабы вә Рәсулу ҹәддим Мәһәммәд (с) мәнимлә сизин аранызда һөкм етсин. Еј ҹамаат! Нә үчүн мәни өлдүрмәк истәјирсиниз? Сиз Пејғәмбәрин (с) мән вә гардашым һагда "бунлар ҹәннәт ҹаванларынын ағаларыдыр" дедијини билмирсинизми?! Әҝәр буна шүбһә едирсинизсә, мәним сизин Пејғәмбәринизин (с) гызынын оғлу олдуғуму да билмирсиниз?!"

Имамын (ә) динләјиҹиләри Језидин гошуну иди. Һүсејн (ә) әввәл уҹадан вә сәлис шәкилдә гошундан сорушду: "Мән сиздән кимисә өлдүрмүшәм, ја әмлакынызы ҝөтүрмүшәм, јахуд сизә бир хәсарәт јетирмишәмми ки, мәндән гисас алмаға ҝәлмисиниз?!"

Гошундан сәс чыхмады. Имам јенә бујурду: "Еј Шәбәс ибн Рәби, еј Һәҹәр ибн Әбҹәр, еј Гејс ибн Әшәс, Еј Језид ибн Һарис! Мәнә "сәһралар јашыллашмыш, мејвәләр јетишмиш, сулар ҹошмушдур. Бизә тәрәф ҝәл. Ордумуз һазырдыр вә сизин фәрманынызы ҝөзләјир" јазан сиз дејилдиниз?! Инди сөзүнүздән гачырсыныз?"

Бурада сүкут позулду вә һәмин адамлар һәр шеји дандылар. Һүсејн (ә) бујурду: "Субһанәллаһ! Анд олсун Аллаһа ки, белә јазмышдыныз."

Һәзрәт онларын алчаглығыны һамыја ҝөстәрмәк үчүн Језидин гошун башчыларына деди ки, Куфәјә ҝетмәјими истәмирсинизсә, иҹазә верин өз карванымла ҝери гајыдым". Анҹаг Гејс ибн Әшәс деди:

"Еј Һүсејн! Әмин оғлунун һөкмүнү гәбул ет ки, һеч кимин бурну ганамасын." Имам она белә ҹаваб верди: "Јох! Анд олсун Аллаһа! Нә зәлилләр кими сизә тәслим оларам, нә дә гуллар кими гаршыныздан гачарам."

Бу заман дөзүмүнү итирмиш Шимр бағырды: "Инди ҹәһәннәмә ҝедәҹәксән!" Имам (ә) бујурду: "Аллаһу-Әкбәр! Ҹәддим Пејғәмбәр (с) мәнә белә хәбәр вермишди: "Санки бир ити ҝөрүрәм ки, дилини Әһли-бејтимин ганына вурур." Ҝүман едирәм ки, һәмин ит сәнсән."

"Сарәллаһ" китабындан, сәһ. 50


910 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP