Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Август 2022

Азәрбајҹан, Иран вә Русија бејнәлхалг нәглијјат дәһлизини мүзакирә едәҹәкләр

Азәрбајҹан-Иран-Русија һөкумәт рәсмиләринин үчтәрәфли ҝөрүшүнүн мүзакирә мөвзулары ачыгланыб. Үч өлкә Шимал-Ҹәнуб бејнәлхалг нәглијјат дәһлизини мүзакирә едәҹәкләр.

Бу барәдә Иранын Азәрбајҹандакы фөвгәладә вә сәлаһијјәтли сәфири Сејид Аббас Мусәви билдириб.

“Иран-Азәрбајҹан-Русија арасында кечириләҹәк үчтәрәфли ҝөрүшдә транзит вә ҝөмрүк мәсәләләри, һәмчинин Шимал-Ҹәнуб бејнәлхалг нәглијјат дәһлизи маршрутларынын шахәләндирилмәси, еләҹә дә Иранын нәглијјат назири илә Азәрбајҹанын рәгәмсал инкишаф вә нәглијјат назиринин ҝөрүшундә дәмир јолу терминалы, јени сәрһәд көрпүсү лајиһәләрин сон вәзијјәти нәзәрдән кечириләҹәк”, - сәфир вурғулајыб.

Сәфир ҝөрүшүн вахтыны ачыгламајыб.

Сејид Аббас Мусәви Астара (Иран) шәһәринин мери вә бу шәһәрин Иран парламентиндәки депутаты илә Астарачај чајы үзәриндәки көрпү вә јүк дәмир јолу стансијасына баш чәкиб. Иран-Азәрбајҹан сәрһәдиндәки бу објектләр һазырда инша олунмагдадыр.

Әтрафлы
Адс бј
0
Рекламынызы СмартБее илә еффектив един.
Гејд едәк ки, Астара (Азәрбајҹан) - Астара (Иран) дәмир јолу хәтти Шимал-Ҹәнуб бејнәлхалг нәглијјат дәһлизинин әсасыны тәшкил едир.

Билдирилир ки, нәглијјат дәһлизи јахын вахтларда Иран, Азәрбајҹан вә Русијанын дәмир јолу шәбәкәләрини бирләшдирәҹәк. Астарачај чајы үзәриндән кечән көрпү дә Шимал-Ҹәнуб дәһлизинә бирләшдириләҹәк.


1074 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP