Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Август 2022

Әрбәин Јүрүшүнүн тәһлүкәсизлијини 20.000 һәрбчи горујаҹаг

"Кәрбәла әмәлијјаты" команданлығында Ираг ордусунун информасија департаментинин директору, ҝенерал Фаһим әл-Кәрити шәнбә ҝүнү медиаја вердији ачыгламада Әрбәин Јүрүшүндә зәвварларын тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәсиндә 20 мин тәһлүкәсизлик вә һәрби гүввәнин иштирак едәҹәјини ачыглајыб.

"МәвазинНеwс"-ин билдирдијинә ҝөрә, Ф. Кәрити гејд едиб ки, Әрбәин Јүрүшүнүн тәһлүкәсизлијинин тәмини лајиһәсиндә ордуја аид тәјјарәләр, һеликоптерләр, ПУА-лар вә термал камералардан да истифадә едилир.

Онун ачыгламасына әсасән, орду гүввәләри бир мүддәт әввәл Кәрбәла әтрафындан Әл-Әнбар сәһрасына гәдәр олан әразиләри тәмизләмәјә вә мүһафизә етмәјә башлајыб.

"Кәрбәла әмәлијјаты" команданлығынын мәтбуат катиби ачыгламасынын давамында дејиб: "Һәрби вә тәһлүкәсизлик гүввәләри јолларын тәһлүкәсизлијини тәмин етмәклә јанашы, зәвварлара да хидмәт ҝөстәрәҹәкләр."

"Тәһлүкәсизлик әмәлијјатынын мәгсәди тәһлүкәсизлијин вә сабитлијин давамлы олмасыны горумаг, ахтарышда олан шәхсләрин вә террорчу үнсүрләрин әтраф сәһра әразиләриндән бөлҝәјә сызмасынын гаршысыны алмагдыр"- дејә ҝенерал билдириб.


1185 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP