Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Сентјабр 2022

Һааретз: Бәсдир јалан данышдыныз; Исраилин Ирана гаршы һәрби ҝүҹү јохдур

Сионист режимә аид "Һааретз" бу гәзетин тәһлүкәсизлик мәсәләләри үзрә аналитики Јосси Мелманын гәләми илә вурғулајыб ки, Тәл-Әвивин Ирана гаршы һеч бир һәрби варианты јохдур вә јалныз халгы алдадыр.

Аналтик билдириб ки, тәхминән 30 ил кечди, сијаси вә тәһлүкәсизлик рәһбәрләри халга јалан данышырлар, хүлјалар јајыр вә (бизи) аздырырлар. Ҝуја Исраилин әслиндә Иранын нүвә програмына гаршы һәрби варианты вар. Факт будур ки, әҝәр Исраилин белә бир имканы олсајды, бу, (нүвә лајиһәси үчүн) тәмәл ишләриндә өзүнү ҝөстәрәрди. 2008-ҹи илдә тәһлүкәсизлик кабинетинин мәсәлә илә таныш олан назирләриндән бири мәнә деди ки, објектләр илкин мәрһәләдә оланда Исраил Иранын нүвә објектләринә зәрбәләр ендирмәк фүрсәтини итириб. Һәмин вахт Ҹорҹ Буш һәлә дә Ағ Евдә иди.

Сионист гәзет тәһлилинин давамында бу режимин Иран әлејһинә мүһарибә шүарларынын сәбәбини дә ифша едәрәк јазыб: "Бу шүарларын тәкрар олмасынын, өзү дә Иран вә бөјүк ҝүҹләр арасында нүвә сазишинин имзаланаҹағы бир дөврдә орталыға атылмасынын сәбәби дахили инвестисијалар, еләҹә дә сијасәтчиләрин вә һәрбчиләрин өз ролларыны бөјүк ҝөстәрмәк вә ја өзләрини ҝүҹлү ҝөстәрмәк истәјидир.

Буна нүмунә кими кечмиш баш назир Бенјамин Нетанјаһу вә Моссад-ын кечмиш рәһбәри Јосси Коһенин АБШ-ын кечмиш президенти Доналд Трампын нүвә сазишиндән чыхмаг вә Ирана гаршы биртәрәфли санксијалар тәтбиг етмәк гәрарына тәсир ҝөстәрдикләрини иддиа етдикләрини ҝөстәрмәк олар. Дүздүр, Нетанјаһу вә Коһен Трампы разы салмаға чалышыблар; амма сонда гәрар верән сечки кампанијасы заманы нүвә сазишиндән чыхаҹағына сөз вермиш Америка президенти олду вә буну да өз һесабламалары әсасында етди.

Диҝәр бир мисал, кабинетин кечмиш рәһбәри Нафтали Беннеттин сијаси мүшавири олмуш Меир Шамритдир. О, АБШ-ын нүвә сазишинә гајытмасынын ҝеҹикмәсини өзүнә аид етмәјә чалышырды. Буна ҝөрә дә президент Ҹо Бајдени мүгавиләни имзаламамаға инандырмаға мүвәффәг олдуғуну иддиа едирди. Бәзи исраилли журналистләр дә онун сөзләрини дәрҹ едибләр. Анҹаг бир проблем вардыр вә о да будур ки, нүвә сазишинә гајытмаг гәрарына мане оланлар Вашингтонда дејил, Теһранда гәрар верәнләр идиләр."

Аналтик даһа сонра јазыр: "2009-ҹу илдән бәри Моссад - она аид едиләнә ҝөрә - онларла дәфә Иранын нүвә објектләриндә тәхрибат төрәдиб вә ән азы он иранлы алими террор едиб. Бу јерләрин әксәријјәти јенидән гурулуб вә террор едилмиш алимләрин јерини габилијјәтләри әввәлкиләрдән һеч дә аз олмајан алимләр долдурду. 2020-ҹи илин нојабрында Иранын һәрби нүвә програмынын атасы доктор Мөһсин Фәхризадәнин дә террор едилмәси Иранын програмыны дајандыра билмәди."

Аналтик фактлара әсасланараг јазыб: "Исраилин һәрби әмәлијјатларла Иранын нүвә програмынын гаршысыны алмаг үчүн реал имканлары јохдур. Иран тәҹрүбә вә билијә саһибдир вә өз нүвә објектләрини бу өлкәнин торпағында јајыб. Иранын онларла нүвә објекти вардыр вә онлар өз фәлијјәтләрини һәјата кечирирләр."

Сионист гәзет өз тәһлилинин сон һиссәләриндә Тәл-Әвив лидерләринә ҹәфәнҝијјаты дајандырмағы төвсијә етмәклә јанашы, вурғулајыб ки, сионист режимин нә нүвә објектләринин истеһкамларыны партлатмаг үчүн бомбасы вар, нә дә нүвә објектләри һаггында әтрафлы мәлуматы.

Гәзет билдириб ки, Тәл-Әвив гисмән буна наил олса белә, Иран вә онун бөлҝәдәки әлагәли груплары бу режими ағыр бәдәл өдәмәјә мәҹбур едәҹәкләр.


1639 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP