Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Сентјабр 2022

Сионист режиминдән етираф: Иорданија Вадисиндә атышмада јаралананлар һәрбчиләрдир

"Әл-Ҹәзирә"-нин вердији хәбәрә ҝөрә, сионист мәнбәләр етираф едибләр ки, бу ҝүн Иорданија Вадисиндә фәләстинлиләрин сионистләри дашыјан автобусу атәшә тутмасы нәтиҹәсиндә јаралананларын һамысы һәрбчидир вә јаралыларын сајы 6-ја чатыр.

Атышма әмәлијјатында јараланан сионист һәрбчиләрдән биринин вәзијјәтинин ағыр олдуғу билдирилир.

Ишғалчы сионист режим ордусунун сөзчүсү дејиб: "Иорданија вадисиндә вурулан автобусда Исраил һәрбчиләри олуб. Әмәлијјатда 7 һәрбчи јараланыб вә онлардан биринин вәзијјәти ағырдыр."

Сионист телевизијасынын 14-ҹү каналы јајдығы мәлуматда билдириб ки, Әгвар бөлҝәсиндәки атышма әмәлијјатындан сонра сионист режим полиси бүтүн ишғал олунмуш әразиләрдә һазырлыг вәзијјәтинә ҝәтирилиб.

Бәзи мәнбәләр Иорданија Вадисиндә атышма әмәлијјаты заманы сионист һәрбчиләрдән биринин өлдүјүнү билдириб. Бу хәбәр һәлә ки, рәсми тәсдигини тапмајыб.

Фәләстин мәнбәләри дә буҝүнкү атышма әмәлијјатынын амилләринин Ҹенин дүшәрҝәси сакинләри олдуғуну ачыглајыб.

Фәләстин Ислами Мүгавимәт Һәрәкатынын (ҺӘМАС) мәтбуат катиби сөзчүсү Һазем Гасим Иорданија Вадисиндә ишғалчы сионист режим һәрбчиләринә гаршы атышма әмәлијјатыны дәстәкләјәрәк дејиб: "Јени гәһрәманлыг әмәлијјаты Фәләстинин сионист ишғалчылара гаршы мүгавимәт әмәлијјатларынын интенсивләшмәси фонунда, Мәсҹидүл-Әгса вә фәләстинли мәһбуслара гаршы ҹинајәт вә тәҹавүзләрә ҹаваб олараг баш тутуб.

Бу уғурлу әмәлијјаты һәјата кечирән, халгымызын Иордан чајынын гәрб саһилиндә мүбаризәни вә мүгавимәти давам етдирмәк габилијјәтини бир даһа вурғулајан ингилабчы ҝәнҹләри алгышлајырыг."


2040 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP