Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Апрел 2023

Сионист ҝенерал: Ирана һүҹум едә билмәрик

Исһаг Брик: Иран исраилин әтрафында 250 мин ракет, пилотсуз учан апарат вә ракетләр јерләшдириб ки, бунларын да тәсири атом бомбасына бәнзәјир.

Сионист режимин даһа бир ҝенералы бу режимин Ирана һүҹум етмәк ҝүҹүндә олмадығыны етираф едиб.
İсһаг Брик телевизијаја вердији ачыгламасында дејиб:

“Сон 15 илдә “өлкә”нин дөвләт вә орду рәсмиләри Иранын нүвә тәһдиди һагда данышыблар вә демәк олар ки, исраилин әтрафында ҝенишләнмәкдә олан нормал тәһдиди нәзәрә алмајыблар. исраил әтрафында 250 мин ракет вә дрон мөвҹуддур, мүһарибә баш верәҹәји сурәтдә иҹтимаи, стратежи вә диҝәр мәркәзләрә һәр ҝүн орта һесабла 3000 ракет атылмаға һазырдыр. Бу, атом бомбасы кимидир, амма атом јағышы олмадан! Јүксәк сәвијјәли рәсмиләр бу һагда данышмырлар вә буна һазырлыглары да јохдур. Онлар нүвә јағышы јағдырмадан нүвә силаһындан ҝери галмајан бу ади силаһлара мүнасибәт билдирмирләр вә бу мүһарибәјә һазыр дејилләр.

Мараглысы будур ки, 2009-ҹу илдә Иранын нүвә реакторуна һүҹум етмәји гәрара алдыг. Бу һүҹума һазырлыг мәгсәдилә һава гүввәләриндә 11 милјард шекел инвестисија гојдуг. О вахт Иранын нүвә реактору бир јердә мәркәзләшмишди вә она һүҹум етмәк асан иди. Јахшы, бәс нә олду?! Биз һүҹумчу кими сорушурдуг, нә үчүн? Ән јүксәк сәвијјәли рәсминин сөзләринә истинад едәрәк дејирәм: Иранын нүвә реакторуна һүҹум едә билмәмәјимизин әсас сәбәби бу олду ки, о вахт онларын нүвә инкишафыны јалныз бир нечә ај ләнҝидә биләрдик, лакин онларын бизә вураҹағы зәрбә илә јүзләрлә әсҝәр өләҹәкди. Бу сәбәбдән һүҹум етмәмәк гәрара алынды.
Һәмин вахтдан 15 ил өтүб. Иранын нүвә реактору артыг бир мәканда мәркәзләшмәјиб вә даһа ҝөз габағында да дејил, 30-40 метр јерин алтында вә бир чох фәргли јерләрдәдир. Үстәлик, буҝүн Иранын сон 15 илдә јаратдығы нормал тәһдиди дә јүз дәфәләрлә шиддәтлидир вә бизим о вахт һүҹум етмәк истәдијимиз дөвр кими дејил. Чүнки буҝүн онларын ракет вә реактор һүҹумуна ҝүҹләри вә баҹарыглары вардыр. Бундан әввәл дә дедијим кими бу һүҹум инфраструктурларын, һөкумәт мәркәзләринин мәһв олмасына вә ағыр тәлафат вермәјимизлә нәтиҹәләнә биләр, бизи узун илләр ҝери атар.

Блеф етмәјин мәнасы будур! Ирана дедик ки, әҝәр сиз (ураны) 20 фаиз зәнҝинләшдирсәниз һүҹум едәҹәјик, амма һүҹум етмәдик! Сонра дедик ки, 40 фаизә чатдырсаныз, һүҹум едәҹәјик, етмәдик! Әҝәр 84 фаизә чатдырсаныз, һүҹум едәҹәјик, амма һәлә дә һүҹум етмәмишик. Онлар бир-ики һәфтәјә 90 фаизә чатдыраҹаглар вә атом бомбасы дүзәлтмәк үчүн лазым олан маддәләри вардыр.

Блеф едиб, бир иш ҝөрә билмирсәнсә, онда јалныз һүрүб сәс-күј салан, амма гапмајан итә бәнзәјирсән! Габаглајыҹылығыны итирирсән. Амма бу дәфә әввәлки дәфәләрдән фәргли олараг бу иши етмәк истәсән, онларын да реаксијасыны нәзәрә алмалысан. Биз һүҹум етсәк, онларын реаксијасы нә олаҹаг? Әҝәр исраил тәкбашына бу иши етсә, онларын ирәлиләјишинин гаршысыны габагкындан да аз ләнҝитмәси мүмкүндүр. Америка да бизә гошулса, бир аз чох ләнҝидә биләрик, амма елә дә фәргли олмајаҹаг. Лакин бу һүҹума реаксија олараг һәр ҝүн бизә тәрәф минләрлә ракет атаҹаглар. Там шәкилдә виран олаҹағыг вә бизим буна һазырлығымыз јохдур.”


3365 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP