Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Апрел 2023

Лапид: “исраил” ҹамиәси дағылыр

Сионист режимин 12-ҹи каналы Нетанјаһунун радикал сағчы кабинетинин 100 ҝүнлүк фәалијјәти илә бағлы сон сорғунун нәтиҹәләрини дәрҹ едиб.
Бу сорғуја әсасән, сионист иҹмасынын 69 фаизи Нетанјаһунун кабинетинин фәалијјәтини пис адландырыб.
Һәмчинин, бу сорғуда иштирак едәнләрин 67 фаизи баш назирин (Нетанјаһунун) фәалијјәтини зәиф адландырыб.
Бу сорғунун башга бир һиссәсиндә сионист иҹмасынын 53 фаизи һесаб едир ки, Нетанјаһунун кабинети 4 иллик сәлаһијјәт мүддәтини баша вурмаға гадир дејил вә даһа тез истефаја ҝетмәјә мәҹбур олаҹаг.
Бунунла бағлы сионист режимин мүхалифәт һәрәкатынын рәһбәри вә Нетанјаһуја гаршы әсас фигур Јаир Лапид вурғулајыб: “Јени һөкумәт фәалијјәтә башладығы 100 ҝүн әрзиндә ҝөрүнмәмиш дахили дағынтылар төрәдиб, “исраил” ҹәмијјәти дағылмагдадыр вә бу, тарихимизин ән бөјүк милли бөһраныдыр.”


3193 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP