Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Апрел 2023

Һааретз Нетанјаһу һөкумәтини јыхыб-сүрүдү

Сионист режимә аид "Һааретз" гәзети баш назир Бинјамин Нетанјаһунун башчылыг етдији сионист режимин сағчы кабинетинә һүҹум едәрәк ону ишғалчы режими ҝөрүнмәмиш хаоса доғру сөвг етмәкдә ҝүнаһландырыб.
Бу гәзетин баш мәгаләсиндә дејилир: “Нетанјаһу һөкумәти “Исраил”и сон илләрдә ҝөрүнмәмиш хаоса апарыб. Мәһкәмә анархијасындан сонра исә нөвбә тәһлүкәсизлик анархијасындадыр.

“Исраил”ин ҹәмијјәти чәтин шәраитдә јашамалы вә өз мөвгеләринә лајиг олмајан лидерләрин нәтиҹәси олан ардыҹыл һадисәләрин шаһиди олмалыдыр.”

Һааретз һәмчинин Әл-Әгса мәсҹидиндә фәләстинли ибадәт едәнләрә гаршы вәһшиҹәсинә һүҹуму “Нетанјаһу вә “Исраил” кабинети үчүн биабырчылыг” адландырыб вә јазыб: “Бүтүн бунлар “Исраил” тарихиндәки ән екстремал һөкумәтин Тәл-Әвивдә һөкм сүрдүјү вә онун баш назиринин ҹинајәт иши илә үзләшдији бир вахтда баш верир.”
Гәзет өз тәһлилинин давамында јазыб ки, Јоав Ҝаллант (мүһарибә Назири) вәзифәсиндән азад едилди, чүнки һәрби чеврилишин ордуја тәсирләри барәдә хәбәрдарлыг етмәјә ҹәсарәт едә билмишди, лакин о да һәгигәти сөјләмәди. Дахили тәһлүкәсизлик назири "Итмар Бен Ҝовер" дә тәҹрүбәсиз, мәсулијјәтсиз вә сәриштәсиз бир шәхсдир.
Гәзет гејд едиб ки, Нетанјаһунун кабинетинин үзвләриндән һеч бири вәзијјәтин писләшмәсинә ҝөрә мәсулијјәти өһдәсинә алмыр; әксинә, һәр бири өзүндән башгасыны ҝүнаһландырыр.

Һааретз сонда јазыб: “Нетанјаһу һөкумәти мәсулијјәт дашыјыр вә ҝәрҝинлијин артмасынын гаршысыны алмаг үчүн әлиндән ҝәләни етмәјә борҹлудур вә чох гәддар давранмамалыдыр, чүнки бүтүн реҝион ҝөрүнмәмиш ҝәрҝин вәзијјәтдәдир.”


3231 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP