Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Апрел 2023

БӘӘ дә Америка орбитини тәрк едир

Иранын бөлҝәдә апардығы хариҹи сијасәт АБШ-ы сыхышдырыр вә әрәб өлкәләрини бир-биринин ардынҹа тәҹавүзкар АБШ-дан узаглашдырыр.

“Форбес” игтисади журналы аналитик һесабатында Сәудијјә Әрәбистанындан сонра даһа бир әрәб өлкәси олан Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин АБШ орбитини тәрк едә биләҹәјини јазыб.
“Форбес” јазыб: “Һәр шеј Сәудијјә Әрәбистаны илә башлады; Ҹо Бајденин ијул ајында Әр-Ријада сәфәри заманы онун сојуг гаршыланмасы илә. Сәудијјәлиләр даһа сонра Иранла јахынлашмада васитәчи олараг Чини сечдиләр. БӘӘ нөвбәти јердәдир.

БӘӘ дә Сәудијјә Әрәбистаны кими бир чох ҹәһәтдән АБШ-дан нүмунә ҝөтүрдү, амма бундан сонра Әбу-Даби БӘӘ-нин үмуми мараглары үчүн чалышаҹаг.”

Журнал әлавә едиб: “Әҝәр бу, БӘӘ-нин АБШ-ла фикир ајрылығына дүшмәли олмасы вә ја ҝеосијаси мәсәләләрдә өз марагларыны Американын марагларындан ајырмасы манасына олса, БӘӘ буну едәҹәк.”
Бу һесабат елә бир вәзијјәтдә дәрҹ олунур ки, АБШ президенти Ҹо Бајден өтән илин јајындан бәри БӘӘ рәһбәри Мәһәммәд бин Зајед Әл Нәһјаны Вашингтона дәвәт едиб, амма индијәдәк бу сәфәр һәјата кечирилмәјиб. Медиа буну БӘӘ илә АБШ һөкумәти арасында мүнасибәтләрдә проблемләрин ҝөстәриҹиси кими гијмәтләндирир.

Һесабатда АБШ малијјә назиринин мүавининин БӘӘ-ни “санксијаларын зәиф иҹрасы” адландырдығына ҝөрә мәһкәмәјә вердији дә билдирилир. Хәбәр мәнбәләри билдирир ки, АБШ рәсмиси вурғулајыб ки, Вашингтон санксијалар тәтбиг етсә белә, Әбу-Даби өз мүнасибәтләриндә “һәр һансы мәһдудијјәтә мәһәл гојмајаҹаг”.
Иран вә Сәудијјә Әрәбистаны арасында Чинин васитәчилији вә Пекинин Теһран-Әр-Ријад данышыгларына ев саһиблији етмәси илә дипломатик мүнасибәтләрин бәрпасына даир разылашмадан сонра Америка нәшрләри вә аналитикләри Гәрби Асија реҝионунда Вашингтонун истәкләринә зидд ҝедән инкишаф просесиндән нараһат олдугларыны билдирибләр. Онлар Сәудијјәнин хариҹи сијасәтиндәки дәјишиклији вә Ирана јахынлашмасыны әрәб өлкәләринин Америка вә гәрб өлкәләриндән узаглашмасынын илк аддымы кими гијмәтләндирирләр.


2800 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP