Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Апрел 2023

Италија медиасы: Гәрб һеч вахт ҝенерал Сүлејманини унутдура билмәјәҹәк

Италијанын “Дуриҝе” тәһлил вә хәбәр сајты “Танры, Идеал вә Торпаг: Көлҝәдә олан Командир” башлыглы мәгаләсиндә шәһид ҝенерал Гасым Сүлејманинин Иран вә реҝиондакы мөвгејиндән сөз ачыб.

Мәгаләдә гәрб КИВ-ләриндә ағыр сензура мүһитинә вә ифадә азадлығынын олмамасы һагда јазылыр: “Гасым Сүлејмани һаггында мәгалә јазмаг фактики олараг журналистин интиһарыдыр. Чүнки о журналист ән јахшы һалда тәнгид вә мәҹбури сензураја мәруз галмыш бир мәзмуну (ән азы сосиал медиада) ифша едир.”

Мәгалә јазыр: “Доналд Трамп үчүн террорчу сајылан бири, ејни заманда, Ајәтуллаһ Хаменеи үчүн шәһид иды. Гәрбин бир һиссәси вә ИШИД ондан горхурду, амма ејни заманда, Јахын Шәргин чох јерләриндә гәһрәман сајылыр. Онун ҹәназәсинин дәфниндә милјонларла инсанын иштирак етмәси, сосиал шәбәкәләрдә һәддиндән артыг нүфуза малик олан ҝүҹләрин ону һеч вахт јаддашлардан чыхара билмәјәҹәјинә конкрет сүбутдур.”
Мәгалә шәһид Сүлејманинин ИШИД-ә гаршы мүбаризәдәки ролунун әһәмијјәтинә дә тохунараг јазыр: “Сүлејманинин көлҝәдә олмасы (мөвҹуд статистик мәлуматлара әсасән, о, 2021-ҹи илдә асанлыгла Иранын президент сечкиләриндә намизәд ола вә галиб ҝәлә биләрди, лакин Сүлејмани һеч вахт сечкидә иштирак етмәк истәјини нүмајиш етдирмәди), ингилаби идеаллара там сәдагәти, Ислам дининә дәрин инамы ону реал вә хүсуси бир символа чевирди. Бу, бәзиләри үчүн хошаҝәлмәз олса да, амма о, шәһидләрин мүбаризә јолунун, ҝеҹә-ҝүндүз мүҹаһидликләринин, фәдакарлығынын вә идеаллара тәсвиролунмаз мараг вә мәһәббәтин символу иди. Јахын Шәргдә христианлыг тәһлүкә алтында олдуғу вә језидиләрә һүҹум едилдији заман сәрдар Сүлејмани дүнјада ИШИД-ә гаршы мәгсәдјөнлү вә мүтәшәккил мүбаризә апаран јеҝанә шәхс иди.”

Мәгаләнин мүәллифи сәрдар Сүлејмани һаггында Италијада нәшр олунан китаба истинад едәрәк әлавә едир: ““Гасым Сүлејмани; Аллаһын дөјүшчүсү” китабында Имам Хаменеи, Сејид Нәсруллаһ, Әбдүлмәлик Бәдрәддин әл-Һусинин сөзләриндән чохсајлы дәлилләр вә чыхарышларындан әлавә, сүбут едилир ки, көлҝә командиринин мүһарибәсинин ҹоғрафи сәрһәдләри јох иди, амма азадлығын саф тәҹәссүмү илә долу иди. Һабелә, бу китабда Сүлејманинин шәхсијјәтини танымаг үчүн ваҹиб һиссәләри дә тапырыг. Кремлин Президент сарајынын залынын ортасында намаз гылмагдан тутмуш Һәләбин ҹәнубунда ИШИД гүввәләри намаз гыларкән онлара һүҹум етмәкдән имтина етмәјә гәдәр. О, белә дејир: Инди ибадәт вахтыдыр. Биз намазын бәрпасы уғрунда дөјүшмәк үчүн бурадајыг. Әҝәр дүшмәнләримиз намаз гыларкән онлара һүҹум етсәк, өз идејамыза хәјанәт етмиш оларыг.”

İталија медиасы мүгавимәт командирләриндән биринин сөзләринә дә истинад едәрәк јазыр: “Ҝенерал-мајор Һаҹы Бәһрам Дерәјкәвәнд “Имам Меһди Ислам Дәрнәји” тәрәфиндән нәшр олунан китабда дедији кими онун бир дөјүшчү кими уникал варлығы дөјүшдә вә дөјүшдән кәнарда бәләдчи иди вә бу мөвзу һәтта дүшмәнләринин она ҝүвәнмәсинә сәбәб олурду. ИШИД јараглылары там бир ај Сурија илә Ираг арасында мүгавимәт гүввәләри вә Америка ордусу тәрәфиндән мүһасирәјә алынмышды вә орадан чыха билмирдиләр. Онларын арасында ушаглар, гоҹалар вә ҝәнҹләр дә олуб. Онлар реҝионун бошалдылмасы үчүн Русијаја, Америкаја, Түркијәјә, Јунаныстана инанмадылар, евакуасија үчүн јалныз бир шәртләри вар иди... Һәр шеј Һаҹы Гасимин дәстәји вә нәзарәти илә баш вермәлидир.”

Јазынын сонунда гәрбин вә гәрб медиасынын јанашмасы илә бағлы тәнгиди фикирләр јер алыр: “Сәрдар Сүлејмани, Америка рәсмиләри үчүн террорчу, Јахын Шәрг үчүн шәһид вә гәһрәмандыр. О, гәрбдә кәркәсләр даирәсини гырмаға гадир шәхсдир. Сәрдар Сүлејмани тарихин һәлә дә сензураја јох, тәрифә вә данышылмаға лајиг бир сәһифәсидир. Шәһидлик сүбһүнү әлдән верәнләр үчүн өлүм ахшамы гәмлидир. Чүнки... шәһадәт олмадан, удузмаг вә ја өлмәк арасында нә фәрг вар?”


2909 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP