Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2023

Иран елм вә технолоҝија саһәсиндә дүнјанын 10 супер ҝүҹүндән биридир

Австралија Стратежи Сијасәт Институтунун (АСПЫ) јени һесабатына әсасән, Иран елм вә технолоҝија суперҝүҹләри онлуғуна дахилдир вә Јапонијадан даһа јүксәк пилләдә гәрарлашыб.
Австралија Стратежи Сијасәт Институтунун Критик Технолоҝијалар Изләјиҹисинин һесабатына ҝөрә, Иран изләнилән гырх дөрд технолоҝијадан алтысында илк 5 өлкәдән бири вә ҝәләҹәк он глобал ҝүҹүн прогнозлашдырылмасы үзрә үмуми рејтингдә доггузунҹу јердәдир.
Һесабата әсасән, габагҹыл тәјјарә мүһәррикләриндә, о ҹүмләдән сәсдән сүрәтли мүһәррикләрдә "Һирсҹһ" индекси вә ја “һ-индех” илә бирликдә нәшрләрин вә ситатларын сајы арашдырылды, Иран Чин вә АБШ-дан сонра дөрдүнҹү сырада јер алды вә чох ајдын шәкилдә Јапонија, Италија вә Инҝилтәрәдән даһа јүксәк јерә саһибләнди.
Австралија Стратежи Сијасәт Институтунун һесабатынын мәзмунуна ҝөрә, Иран һәмчинин "биојанаҹаг елми" вә базарда јаранан вә сәнајенин ҝәләҹәјини дәјишдирә билән ағыллы материаллар вә јени технолоҝијалар саһәсиндә илк дөрд өлкә сырасындадыр.
Синтетик биолоҝија саһәсиндә үмуми дүнја мәгаләләринин 2%-нин нәшри илә Иран дүнја рејтингиндә сәккизинҹи өлкә һесаб олунур.
Çин вә Америка арасындакы ади рәгабәтдән әлавә, Иранын сүни интеллект технолоҝијаларында чох ҝүҹлү перформансы чох нәзәрәчарпан олмушдур. Һабелә, Иран апарат сүрәтләндириҹи тәдгигатларында ҝөзләнилмәз бир ҝүҹ мәркәзи кими ортаја чыхыр.
Иран узун илләрдир ки, дүнјада елм истеһсалында габагҹыл өлкәләр сырасындадыр. Бунунла белә, Австралија Стратежи Сијасәт Институтунун Критик Технолоҝијалар Изләјиҹиси һесабаты садә тәдгигатдан кәнара чыхараг, елми вә техноложи имканларын әсас перформанс өлчүләринә диггәт јетирмиш вә 44 технолоҝија арасында бу мигјасда рәгабәт үстүнлүјүнә малик олан өлкәләри мүәјјән едир.


2576 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP