Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Мај 2023

Натионал: Иран вә Мисир мүнасибәтләри нормаллашдырмаға чалышыр

Мисир вә Ираг рәсмиләри "Натионал"-а билдирибләр: “Март ајындан бу јана Мисир вә Иран Ирагын пајтахты Бағдадда бу ики реҝионал ҝүҹ арасында мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы илә бағлы данышыглар апарыр.”

Хәбәр сајтынын Мисир рәсмиләринә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, данышыгларын сонунҹу раунду һәфтә сону башлајыб. Рәсмиләрин билдирдијинә ҝөрә, бу данышыгларда Јәмән, Ливан вә Сурија кими Иранын әһәмијјәтли тәсирә малик олдуғу јерләрдә ҝәрҝинлијин азалдылмасындан да бәһс едилир.

Хәбәр сајтынын сөзүҝедән мәнбәләрә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, тәрәфләр Мисир президенти Әбдүлфәттаһ әс-Сиси илә Иран президенти Сејид Ибраһим Рәиси арасында ҝөрүш имканыны да нәзәрдән кечирирләр.
Ираглы дипломатын “Натионал” гәзетинә вердији мәлумата әсасән, март вә апрел ајларында Бағдадда Мисир вә Иран рәсмиләри арасында ашағы сәвијјәли данышыгларын ики раунду кечирилиб. О әлавә едиб: “Һәр ики тәрәф Ирагын васитәчилик сәјләрини алгышлајыб.”

Сајтын јаздығына ҝөрә, ҝизли данышыглар хәбәри Иранын Мисирлә мүнасибәтләри јахшылашдырмаг истәјини ифадә етмәсиндән ики ај сонра дәрҹ едилиб.

“Әл-Әрәбијјул-ҹәдид” дә бир нечә Мисир мәнбәсинә истинадән јазыб ки, мартын сон һәфтәсиндә Иран вә Мисир тәһлүкәсизлик рәсмиләри ҝәләҹәкдә мүнасибәтләрин мәрһәләли шәкилдә инкишаф етдирилмәси имканларыны мүзакирә едибләр.

İраглы мәнбәләр билдирибләр ки, бу ҝөрүшдә Мәһәммәд әл-Суданинин нүмајәндәси, хариҹи ишләр назири Фуад Һүсејн вә Ирагын милли тәһлүкәсизлик мүшавири Гасим әл-Ирәҹи дә бу ҝөрүшдә иштирак едиб.

İрагын “Әл-Заман” гәзетинә ачыглама верән ираглы дипломатлардан бири дејиб ки, Мисир Иранла рәсми әлагәләрин гурулмасыны алгышлајыр, лакин реҝионун тәһлүкәсизлији илә бағлы Ирандан әмәли аддымлар ҝөзләјир.


2130 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP