Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Мај 2023

Сионистләр Нетанјаһуја сәсләнди: Јорғун ҝөрүнүрсән, нијә ҝетмирсән?

Тәл-Әвивин баш назири Бинјамин Нетанјаһу дүнән ахшам саатларында Фәләстин мүгавимәти илә гаршыдурмаларын вәзијјәти илә бағлы “мәшвәрәт-тәһлүкәсизлик иҹласы” барәдә твит дәрҹ етдикдән сонра сионистләр сосиал шәбәкәләрдә она гаршы һүҹума кечибләр.
Һөкумәт кабинетинин бәзи үзвләри илә бүтүн бу мәсләһәтләшмәләрдән сонра Нетанјаһу бир твит јајараг јазыб: “Гәзза золағына гаршы һәрби әмәлијјатлар давам едир вә онун ордусу “исраилә” зәрәр вермәк истәјән һәр кәсә һүҹум етмәкдә давам едәҹәк!”
Сионистләрдән бири твитиндә Нетанјаһунун гәрарына етираз едәрәк јазыб: "Јорғун ҝөрүнүрсән.. Нијә тәгаүдә чыхмырсан?!"
Башга бири јазыб: “Ислами Ҹиһад бизим јорғун, көһнәлмиш, мәғлуб вә баҹарыгсыз баш назиримизи диз чөкдүрдү вә бунун әвәзини биз өдәмәлијик.”
Диҝәр бир сионист јазыб: “Креслоларынызы хилас етмә просесини давам етдирирсиниз, зәифләр үзәриндә гүрур вә тәкәббүрүнүзү давам едирсиниз, сизин ҝөрдүјүнүз иш иҹтимаи тәһгирдир. Нетанјаһу нарсист вә психопатдыр. О, лајиг олдуғу һәбсханаја доғру ҝедир.”
Башга бир сионист истифадәчи Нетанјаһунун твитинә ҹаваб олараг јазыб: “Тәшәккүр едирәм! "Биз һамымыз тәһлүкәсизлијин итирилмәсини һисс едирик."
Башга бир сионист јазыб: “Сәнин сәлаһијјәтин јохдур, сәнин ҝүҹүн јохдур!” Дәрһал мүһарибәни дајандырын!”
Башга бир сионист твитә ҹаваб олараг Тәл-Әвивин дөјүшләри битирмәк сәјләрини әлә салыб: “Һәр һансы бир уғурлу әмәлијјатда әсас принсип ондан ибарәтдир ки, биз ону неҹә битирәҹәјимизи билмирик. Чүнки сүрәтлә уғурсузлуға чеврилә биләр!”
Мүхалифләрдән тутмуш онун кабинетинин тәрәфдарларына гәдәр диҝәр сионист истифадәчиләр ишғал олунмуш әразиләрдә игтисади бөһран вә ҝениш јајылмыш етибарсызлыға ишарә едәрәк, гаршыдурмалара сон гојмаг вә Фәләстин мүгавимәтинә ҹаваб вермәк үчүн сионист режим ордусунун Гәззәјә һүҹумларынын дәрһал дајандырылмасыны тәләб едибләр.
Гејд едәк ки, сионистләр артыг 19-ҹу һәфтәдир ки, ардыҹыл олараг Нетанјаһунун диктаторлуғуна гаршы етираз аксијасы кечирирләр вә мүгавимәтин ҹавабындан горхуја дүшәрәк Нетанјаһудан дәрһал мүһарибәни дајандырмағы тәләб едирләр.


2359 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP