Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2023

Иран “Фәттаһ” һиперсәс ракетини тәгдим етди - Фото

СЕПАҺ Аерокосмик Гүввәләринин ән јени стратежи наилијјәти олан “Фәттаһ” һиперсәс ракети тәгдим едилиб.
Тактики имканлара малик олан бу ракет, икинҹи мәрһәләдә һәрәкәт едән енмиш бәрк јанаҹаға малик олдуғундан, чох јүксәк сүрәтләрә чатма габилијјәтинә, дүшмәнин һәр ҹүр һава һүҹумундан мүдафиә системләринә галиб ҝәлмәк үчүн јер атмосферинин дахилиндә вә хариҹиндә мүхтәлиф маневрләр етмәк габилијјәтинә јијәләнир. Фәттаһ ракетинин мәнзили 1400 км, һәдәфи вурана гәдәрки сүрәти исә 13-15 махдыр.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Аерокосмик Гүввәләринин команданы, бригада ҝенералы Әмирәли Һаҹызадә бу ҝүн сәһәр (16 ијун) һиперсәсли Фәттаһ ракетинин тәгдимат мәрасиминдә дејиб: “Бу ҝүн нүмајиш етдирилән ракет дүнјада бәнзәри олмајан бир ракетләрдән биридир. Бу ракетин нүмајиши илә Иран бу технолоҝијаја малик дөрд өлкәдән бири олду. Фәттаһ ракетинин технолоҝијасына диггәт етмәклә онун әлејһинә һәр һансы мүдафиә системи јохдур. Танклар, ҝәмиләр, тәјјарәләр вә с. кими диҝәр силаһлар үчүн анти-ракет вар. Һәтта диҝәр ракетләр үчүн ракет әлејһинә гурғулар һазырланыб. Әлбәттә ки, чох уғур газанан ракет галханы јохдур. Диҝәр тәрәфдән, бир ракети вурмаг үчүн үч ракет атылмалыдыр. Һалбуки, бир анти-ракетин гијмәти һәдәф ракетдән тәхминән 20 дәфә јүксәкдир. Фәттаһ ракети мүхтәлиф истигамәтләрдә вә јүксәкликләрдә һәрәкәт етдијинә ҝөрә һеч бир ракетлә мәһв етмәк мүмкүн дејил.”
Фәттаһ ракетинин сүрәтинин 13 мах олдуғуну диггәтә чатдыран Һаҹызадә дејиб: “Белә бир сүрәтә малик ракетлә мүбаризә апармаг мүмкүн олмајаҹаг. Һәмчинин, бу ракетин һәдәфи дәгиг вуран мәсафәси 1400 километр мүәјјән едилиб. Бизим бу саһәдә фәалијјәтимиз бу ракетин истеһсалы илә битмир, чүнки биз бу јолла давам едәҹәјик ки, һеч бир дүшмән Ирана һүҹум етмәји ағлына белә ҝәтирмәсин.”1802 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP