Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2023

АБШ рәсмиләри: Иранын Фәттаһ ракети илә мүбаризә... - Видео

АБШ рәсмиләри: Иранын Фәттаһ ракети илә мүбаризә апара билән мүдафиә системимиз јохдур

Америка рәсмиләри вә експертләри етираф едибләр ки, өлкә ордусунда һиперсәс ракетләри илә мүбаризә апармаг үчүн мүдафиә системләри јохдур.
İранын илк һиперсәс ракетини тәгдим етмәсиндән сонра бәзи өлкәләрин рәсмиләри вә експертләри буна реаксија вериб.
“Фәттаһ” һиперсәс ракетинин нүмајишиндән сонра Американын “Унитед Пресс” хәбәр аҝентлији Вашингтонун бу ракетләрә гаршы аҹизлијиндән нараһат олмасы илә бағлы хәбәр дәрҹ едиб. Бу һесабата ҝөрә, АБШ мүдафиә рәсмиләри һиперсәс силаһларынын мөвҹуд јер вә космос системләри тәрәфиндән ашкарлана вә изләнилә билмәјәҹәји барәдә хәбәрдарлыг едибләр.
АБШ Мүдафиә Назирлијинин мүһәндис тәдгигатлары вә мүдафиә үзрә кечмиш мүшавири Мајкл Гриффин бу јахынларда Конгресдә кечирилән динләмәләрдә дејиб ки, Бирләшмиш Штатларда һиперсәс ракет дашыјыҹыларыны охшар шәкилдә риск алтына сала биләҹәк системләр јохдур.
О, америкалы ганунвериҹиләрә мүраҹиәт едәрәк дејиб: “Бизим бу ракет системләринә гаршы мүдафиәмиз јохдур.”“Әл-Әрәбијјә” хәбәр телеканалы да чәршәнбә ахшамы Америка рәсмиләринин шәрһләрини дәрҹ едиб. Милли Кәшфијјат Директорунун Офисинин мәлуматына ҝөрә, Иран реҝионда ән чох баллистик ракетләрә саһибдир.
Силаһлара Нәзарәт Ассосиасијасы Вашингтонда елан едиб ки, Иранын гыса вә орта мәнзилли баллистик ракетләри арасында 300 км мәнзилли Шаһаб-1, Зүлфигар 700 км, Шаһаб-3 800 илә 1000 км, “Емад-1” ракети 2000 км-ә гәдәр, “Сиҹҹил” исә 2500 км-ә гәдәр учуш мәсафәсинә маликдир.
“Фәттаһ” һиперсәс ракети дүнјанын ән габагҹыл нәсил ракетләриндән һесаб едилмәлидир ки, онунла мүбаризә үчүн һеч бир мүдафиә системи јарадылмајыб.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Аерокосмик Гүввәләринин команданы бригада ҝенералы Әмир Әли Һаҹызадәнин сөзләринә ҝөрә, “Фәттаһ” һиперсәс ракетинин нүмајиши илә Иран Ислам Республикасы бу технолоҝијаја малик дөрд өлкәдән бири олуб.
Çәршәнбә ахшамы тәгдим едилмиш бу ракет атышдан сонра трајекторијасы дәјишдирилә билән вә радардан јајынан ракетдир. Јүксәк сүрәтлә маневр етмәк вә јолунун ҝөзләнилмәзлији Фәттаһ ракетинин диҝәр хүсусијјәтләридир. Мөвҹуд ракет системләриндән кечмәк “Фәттаһ”ын башга бир габилијјәтидир.
Диггәт чәкән башга бир мәгам исә одур ки, бу ҝүнә гәдәр бу тәкмил супер ракетлә мүбаризә апармаг үчүн еффектив мүдафиә системи иҹад едилмәмишдир.


1559 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP