Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2023

Сионист режим “назир”ини Франсада пәрт етдиләр

Франса һөкумәти ганичән сионист режимин игтисадијјат назирини гонаг етмәк вә гаршыламаг истәмәдикләрини ачыглајыб.
Сионист режимин 13-ҹү каналынын хәбәринә ҝөрә, Игтисади Әмәкдашлыг вә Инкишаф Тәшкилатынын иҹласында иштирак етмәк үчүн 2 ҝүнлүк Парисә ҝедән ишғалчы режимин игтисадијјат назири Безалел Смотрич Франса һөкумәт рәсмиләринин сојуг реаксијасы илә үзләшиб.
Гејд едәк ки, онун Парисдә дүнән (чәршәнбә ахшамы) башлајан иштиракы 2 ҝүн давам етмәлидир.
Франса һакимијјәтинин билдирдијинә ҝөрә, бу өлкәнин һөкумәт рәсмиләринин сионист режимин игтисадијјат назири вә ја она бағлы олан шәхсләрлә сијаси ҝөрүш кечирмәк нијјәти јохдур.
Тәхминән 2 ај әввәл Смотрич (ишғалчы режимин игтисадијјат назири) Франсанын пајтахтында оларкән һәјасызҹасына иддиа етмишди ки, “Фәләстин адлы бир халг јохдур”.
Бу мөвге дәрһал Франсадакы Фәләстин тәрәфдарларынын вә бу өлкәнин иҹтимаи рәјинин ҝениш реаксијасы илә мүшајиәт олунду.
Бундан әлавә, Безалел Смотриҹһ Фәләстин халгына гаршы мүбаһисәли мөвгеләринә вә бу халгын һүгугларыны танымадығына ҝөрә Авропа Бирлији тәрәфиндән санксијаја мәруз галыб.


1414 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP