Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Октјабр 2023

Рамаллаһ: ҺӘМАС Фәләстин сијаси сферасынын бир һиссәсидир

Фәләстин Мухтар Һөкумәтинин Баш назири Мәһәммәд Аштијјә дүнән ахшам (29 октјабр) ишғалчы сионист режим ордусунун бу өлкә халгына гаршы ҹинајәтләринин артмасы илә ејни заманда вурғулајыб ки, Гәззә золағында атәшкәси дајандырмаг, јардым ҝөндәрмәк вә рабитәни бәрпа етмәк һөкумәтин илк һәдәфидир.

“Әл-Әрәбијјә” телеканалына мүсаһибәсиндә Аштијә билдириб: “ҺӘМАС Фәләстин сијаси сферасынын бир һиссәсидир.”
Гәзза золағынын 30 илдән артыгдыр ки, Фәләстин һөкумәтинин мәсулијјәти алтында олдуғуна диггәт чәкән Баш назир, бу бөлҝәјә БМТ-нин нәзарәти барәдә сөһбәти тәкзиб едәрәк “Гәзза золағы вә ја Иордан чајынын гәрб саһили үчүн гисмән һәлл јохдур”- дејә вурғулајыб.

О, мүсаһибәсинин давамында дејиб: “Рамаллаһ тәҹили һуманитар атәшкәсә вә Гәзза золағына јардым ҝөндәрилмәсинә чағырыр. Һөкумәтимиз ҺӘМАС вә Исраил арасында әсирләрин азад едилмәси вә дәјишдирилмәси илә мәшғулдур.”

ҺӘМАС-ын һәрби ганады олан Иззәддин әл-Гәссам Бригадаларынын сөзчүсү Әбу Убејдә видео чыхышында билдириб ки, бүтүн әсирләр јалныз сионист режимин бүтүн фәләстинли әсирләри азад едәҹәји тәгдирдә азад едиләҹәк.


1421 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP