Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2023

Әрдоған Рәисинин тәклифи илә разылашды

Иранын хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаһијан Гәтәр вә Түркијәјә реҝионал сәфәринин сонунда билдириб: “Гәтәр вә Түркијәдә бизим миссијамыз доктор Рәисинин мүхтәлиф Ислам вә әрәб өлкәләринин рәсмиләри вә лидерләри илә мәсләһәтләшмәләр апармаг, Ислам өлкәләри башчыларынын фөвгәладә топлантысынын дәрһал кечирилмәси идејасыны изләмәк иди. Бу сәфәрдә гејд олунан тәклифлә бағлы ишләр чох мигдарда ирәлиләди. Үмид едирик ки, бу ҝөрүшү јахын ҝәләҹәкдә Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатына сәдрлик едән Сәудијјә Әрәбистанында кечирә биләҹәјик.”
Түркијә сәфәринә тохунан хариҹи ишләр назири дејиб: “Бу ҝүн Түркијәдә ҹәнаб Әрдоған вә ҹәнаб Һакан илә ҝөрүшдә Фәләстин вә Гәззада баш верән һадисәләрин бүтүн аспектләриндән данышылды. Ҹәнаб Әрдоған доктор Рәисинин дәрһал Ислам өлкәләринин башчылары сәвијјәсиндә ҝөрүш кечирмәк фикри илә разылашды вә бу чәрчивәдә лазыми тәдбирләрин ҝөрүлмәсинә чалышаҹағыны вурғулады.”

Әмир Абдуллаһијан буну да билдириб ки, ејни заманда, Ислам өлкәләри, һәтта әрәб өлкәләри башчыларынын ҝөрүшүнүн кечирилмәси илә бағлы сијаси тәшәббүсләр вә һәлл јоллары ҝүндәмдә олдуғу һалда, мүгавимәт гүввәләри вәзијјәтин тәләбләринә ујғун олараг, мөвҹуд вәзијјәт вә һүҹумлар давам едәрсә, вахтында мүвафиг гәрарлар гәбул едәҹәк. Мүгавимәт һәрәкатларындан әлдә етдикләримизә вә мүгавимәт лидерләри арасындакы баш тутан ҝөрүш вә әлагәләрә әсасән, Гәззада һүҹумлар, гырғынлар вә сојгырымлар давам едәрсә, мүгавимәт диҝәр ҹәбһәләрдә дә мүвафиг вә ујғун гәрарлар гәбул едәҹәк.


1497 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP