Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Нојабр 2023

Сејид Һәсән Нәсруллаһ: Гәзза мүһарибәсини Америка идарә едир - Мүгавимәт ҹәбһәсинин гүдрәти Иран рәһбәрлијинин сајәсиндәдир

Ливан Һизбуллаһынын Баш катиби Шәһид ҝүнү мүнасибәти илә чыхышында ишғал олунмуш Фәләстиндә баш верән һадисәләрә мүнасибәт билдирәрәрәк, Америка һөкумәтинин Гәзза золағында мүһарибәни идарә етдијини вә сионист режимин мүлки әһалијә гаршы ҹинајәт төрәтмәклә өзүнә ағыр зәрбә вурдуғуну вурғулајыб.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Сејид Һәсән Нәсруллаһ бу чыхышында әлавә едиб: Сионист режимин сон ҹинајәтләри бу режим илә Ислам дөвләтләри арасында мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы планына ҝүҹлү зәрбә вурду.

Ливан Һизбуллаһынын баш катиби вурғулајыб: Исраил режими өз аудиторијасына тәгдим едә биләҹәји һеч бир наилијјәт әлдә етмәјиб.

Сејид Һәсән Нәсруллаһ Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын сионист режимә гаршы әмәлијјатларыны тәрифләјәрәк вә Америка гүввәләринә гаршы мүгавимәт әмәлијјатларына ишарә едәрәк деди: Әҝәр америкалылар онлара гаршы бу әмәлијјатын дајандырылмасыны истәјирләрсә, Гәззаја гаршы тәҹавүзү дајандырмалыдырлар.

О, һәмчинин Суријанын мүгавимәт вә сионист режим арасында дөјүшдә иштиракы илә бағлы вурғулајыб: Сурија дөјүшчүләри вә мүгавимәт һәрәкатларыны дәстәкләјир вә онун нәтиҹәләринә гатланыр. Сурија дөјүшүн мәркәзиндәдир.

Сејид Һәсән Нәсруллаһ сионист режимин мүлки әһалини һәдәфә алма ҹинајәтләринә тохунараг әрәб вә ислам өлкәләринә дејиб: Мәҝәр 57 әрәб вә Ислам өлкәси Гәззәјә јардым чатдырмаг үчүн Рәфаһ кечидини ачмаг ҝүҹүнә малик дејилми?

Сејид Һәсән Нәсруллаһ әлавә едиб: Бу ҝүн Нетанјаһу һәр ан зиддијјәтли бир шеј дејир. Әввәлҹә Гәззаны ишғал едәҹәјик дејир, сонра истәмирик дејир. Онлар чашгынлыгдадырлар вә ҝүндән-ҝүнә даһа да писләшәҹәкләр.


1320 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP