Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Октјабр 2013

Русијада мигрантларла бағлы даһа бир өнәмли аддым

Москва меринин мүавини Марат Хуснуллин тикинти ширкәтләринә мигрантларын әмәјиндән имтина етмәләри илә бағлы хәбәрдарлыг едиб

Реҝион Русијанын Федерал Миграсија Хидмәти Москва әтрафындакы Долгопрудниј мејвә-тәрәвәз базасында рејд кечириб. Бурда ганунсуз ишләдији билдирилән 63 мигрант сахланараг өлкәдән депортасија едилиб. Базарын саһибләринә гаршы да инзибати иш ачылыб.

Бу арада, Москва рәһбәрлијиндән мигрантлара гаршы даһа бир тәклиф ҝәлиб. Пајтахт меринин мүавини Марат Хуснуллин шәһәрдә фәалијјәт ҝөстәрән тикинти ширкәтләринә хәбәрдарлыг едәрәк дејиб ки, онлар мигрантларын әмәјиндән имтина етмәлидирләр. Әкс һалда бу саһибкарлар ҹәзаландырылаҹаг.

Москва шәһәр полис идарәсинин рәһбәри Анатоли Јакунин исә бәјан едиб ки, Москва полиси һәр һәфтәнин ҹүмә ҝүнү гејри-гануни миграсијаја гаршы мүбаризә апараҹаг. Онун сөзләринә ҝөрә, һәмин ҝүнләрдә шәһәр күчәләриндә һәмишәкиндән даһа чох полис әмәкдашы олаҹаг вә онлар мигрантларын јашадығы еһтимал олунан мәнзилләрдә јохламалар апараҹаг. “Сигнал” адыны алан әмәлијјата шәһәрин һүгуг-мүһафизә органлары илә јанашы, көнүллү дәстәләр дә гатылаҹаг. Јакунинин сөзләринә ҝөрә, илин сонунадәк ганунсуз шәкилдә кирајә верилән мәнзилләрин һамысы ашкар олунмалыдыр. Москва мери Серҝеј Собјанин ачыгладығы мәлумата ҝөрә, һазырда Москвада 130 мин мәнзил гејри-гануни шәкилдә иҹарәјә верилир.


4348 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP