Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Апрел 2014

Ләнкәранда ханым Зәһранын (с.ә) шәһадәт ҝүнү гејд олунуб - Фотолент

Мәрасимдә чыхыш едән танынмыш руһани сејид Елман Ағазадә ханым Фатимәнин (с.ә) һәјаты һаггында мәлумат вериб

Бир нечә ҝүндүр ислам дүнјасы Һәзрәт Муһәммәдин (с) әзиз гызы, "Аналар анасы", "Дүнја вә ахирәт ханымларынын ханымы" һәзрәт Зәһранын (с.ә) шәһадәт ҝүнүнү гејд едиләр. Бу ҝүнләр мүсәлманлар арасында "Әјјами-Фатимијјә" кими таныныр.

СаламНеwс-ун вердији мәлуамта ҝөрә, белә мәрасимләрдән бири дә Ләнкәранда Әбәлфәзл мәсҹидиндә тәшкил олунуб. Мәрасимдә чыхыш едән танынмыш руһани сејид Елман Ағазадә ханым Фатимәнин (с.ә) һәјаты һаггында мәлумат вериб.

О, ханым Фатимәнин (с.ә) һәјат јолуна ҝениш нәзәр салыб.

Билдирилиб ки, һәзрәти Фатимә (с.ә) Ислам дүнјасында һәдсиз иманлы, сон дәрәҹә елмли бир гадын кими јад едилир. Гыса өмрү әрзиндә дини вә дүнјәви мәсәләләрдә Мәдинә гадынлары үчүн әсл мүәллимә ролуну ојнамыш, мүраҹиәт едән һәр кәсә мәнәви вә мадди јардым ҝөстәриб. Тәдбирдә һәмчинин танынмыш шаир-мәддаһ Һаҹы Заһир Мирзәви розә вә мәрсијјәләр охујуб.

Сонда мәрасим иштиракчыларына еһсан верилиб.
4706 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP