Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Октјабр 2013

Шербаков өлмәјиб - Шок иддиа

Шок иддиа: Орхан Зејналовун "өлдүрдүјү" адам сағдыр
Азәрбајҹан вәтәндашы Орхан Зејналовун “өлдүрдүјү” Јегор Шербаков Русијанын Внуково һава лиманында Варшаваја ҝетмәк истәркән ҝөмрүкдә сахланыб. Өтән ҝүн бу хәбәр Москвада илдырым сүрәтилә јајылмаға башлајыб. Иддиаларда билдирилир ки, ики ҝүн өнҹә иҹтимаијјәтә Јегор Шербаковун севҝилиси кими тәгдим олунан ханым да Москва-Парис учағы илә Русија пајтахтыны тәрк едиб.

Хәбәри “Јени Мүсават”а верән гајнағын иддиаларына ҝөрә, Русијада бу мәсәлә илә бағлы ҝәрҝинлик һәләлик давам етдијиндән гондарма өлүм олајынын тәшкилатчылары Јегор Шербаков вә онун севҝилисинин тәһлүкәсизлијини бу јолла тәмин етмәк гәрарына ҝәлибләр. Јегор Шербаковун Внуково һава лиманынын ҝөмрүк мәнтәгәсиндә һансы сәбәбдән сахланмасы ајдын дејил. Һәләлик дејиләнләрлә бағлы рәсми версија әлдә етмәк мүмкүн олмајыб.

Вурғулајаг ки, Орхан Зејналовун Јегор Шербакову өлдүрмәси һагда иддиалар Русијада јашајан сојдашларымызын бөјүк чохлуғу шүбһә илә јанашыр. “Факт”ла бағлы ҝениш репортажлар верән телеканалларда, гәзетләрдә нә мејидин шәкили, нә онун јахынларынын моргда ҝөрүнтүләри, нә дә дәфн мәрасими ҝөрүнмәјиб. Бүтүн бунлар да сөзүҝедән олајын гурама олмасы һагда иддиалара јол ачыб. Узун мүддәт Русијада јашајан вә бу топлума јахшы бәләд оланларын сөзләринә ҝөрә, әҝәр Јегор ҝерчәкдән дә өлсәјди, онун дәфн мәрасиминдән шоу јаратмаг истәјән гүввәләр мүтләг ортаја чыхаҹагды. Орхан Зејналовун истинтага илкин ифадәсиндә һеч бир ҹинајәт төрәтмәдијини демәси бу аргументи бир гәдәр дә ҝүҹләндириб.

Сојдашларымызын фикринҹә, бу, үчүнҹү гүввәнин ишидир вә мәгсәд бүтүн Русија әразисиндә милли зәминдә гаршыдурмалар јаратмагдыр. Әҝәр демократик дүшүнҹәли инсанлар бу просеси ифша етмәклә гаршыдурма мејлләринин гаршысыны ала билмәсә, Русија кими нәһәнҝ дөвләтин һәм дахилиндә, һәм дә хариҹиндә милли зәминдә ҹидди проблемләри јаранаҹаг. Чүнки Русијаја кечмиш Совет Иттифагәндан хејли шәхс миграсија етдији кими бу өлкәләрин, демәк олар ки, һамысында руслар јашајыр. Хырда бир гығылҹым бөјүк бир аловун јаранмасына сәбәб ола биләр.

Һәләлик сахта бир иддиаја дајанса белә план сүрәтлә һәјата кечмәкдәдир. “Гәтл”дән сонра Русијада јерли әһали илә ҝәлмәләр арасында аз гала һәр ҝүн тоггушмалар баш верир. Москва рәһбәрлијинин бу мәсәләдә биртәрәфли мөвге тутараг Русијанын рус олмајан вәтәндашларына гаршы икили стандартлар тәтбиг етмәси ҝәрҝинлији ҝетдикҹә артырыр. Әлдә етдијимиз хәбәрләрә ҝөрә, пајтахт Москвадан сон ҝүнләр Азәрбајҹана көч башлајыб. Узун мүддәт Русијада јашајыб нормал газанҹ саһиби оланлар арасында да Вәтәнә дөнәнләр вар. Апардығымыз мүшаһидәләрдән ајдын олур ки, ҝери дөнәнләрин чоху Москвада аиләләри илә бәрабәр јашајан шәхсләрдир. Әсас сәбәбләр сырасында сон бир һәфтәдә Москва мәктәбләриндә ксенофобија мејлләринин чохалмасы да вар.

Әҝәр өнҹәләрдә јерли сакинләрлә мигрантлар арасында мүнасибәтләр бүтүн пајтахтлара хас өзәлликләр дашыјырдыса, инди бу ајры-сечкилик ҝәлмәләрә басгы формасында үзә чыхыр. Ҝәлмәләр јерсиз һәдәләрлә үзләшир, бу сәбәбдән дә тез-тез мүхтәлиф етдијјимиз билҝијә ҝөрә, һәм мүәллимләр, һәм дә шаҝирдләр арасында гејри-руслара гаршы ајры-сечкилик чохалыб. Әлдә психоложи сарсынты кечирмәсини истәмәјән валидејнләр дурумдан чыхыш јолуну өз өлкәләринә гајытмагда ҝөрүр.

Раһатсызлыг јарадан мәгамлардан бири дә Москвада тәһсил алан тәләбәләрлә бағлыдыр. Ики ҝүн өнҹә Москва метростансијалардан бириндә бир нечә рус ҝәнҹин Азәрбајҹан вәтәндашы олан ханым тәләбәјә гаршы агрессив давранышы пајтахт сакинләринин мүдахиләси илә бөјүмәјиб. Москва али мәктәбләриндән бириндә тәһсил алан тәләбә ханым полис идарәсинә ҝәләрәк фактла бағлы шикајәт јазараг олајын арашдырылмасыны истәјиб. Һәләлик шикајәт әсасында сахланан олмајыб.

Сојдашлармыз ону да дејир ки, метро чыхышларыны хүсуси тәһлүкәли һесаб едирләр. Өзәлликлә ахшам саат 8-дән сонра. Бир чох ири мегаполисләрдә саат 8 еркән заман сајылса да Москвада бу саатда артыг әл-ајаг чәкилмәјә башлајыр. Һәтта мәркәзи күчәләрдә белә хејли аз инсан ҝөзә дәјир. Бу дурум криминал елементләр үчүн јетәринҹә ҹәлбедиҹи олдуғундан һәјаты тәһлүкә һисс едән шәхсләр саат 8-дән сонра күчәләрдә ҝөрүнмәјә мејлли дејил. Чүнки һеч ким “Русија руслар үчүндүр” тәфәккүрлү милләтчиләрин һүҹумундан сығорталанмајыб. Ҝөрүнән одур ки, Москвада милли зәминдә һәјәҹан ҝетдикҹә артмагдадыр.


4539 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP